Matio 5: 38-48

Andininy
Protestanta Malagasy
38
Efa renareo fa voalaza hoe: Maso solon'ny maso, ary nify solon'ny nify (Eks.21.24).
39
Fa Izaho kosa milaza aminareo hoe: Aza manohitra izay manisy ratsy anao; fa na zovy na zovy no mamely tahamaina ny takolakao ankavanana, atolory azy koa ny anankiray.
40
Ary izay te-hiady aminao ka ta-haka ny akanjonao, dia avelao ho azy koa ny lambanao.
41
Ary na zovy na zovy no hanery anao handeha maily iray, mandehana miaraka aminy maily roa.
42
Omeo izay mangataka aminao; ary aza ilaoza-mihodina izay te-hisambotra aminao.
43
Efa renareo fa voalaza hoe: Tiava ny namanao (Lev.19.18), ary mankahalà ny fahavalonao.
44
Fa Izaho kosa milaza aminareo hoe: Tiava ny fahavalonareo, ary mivavaha ho an'izay manenjika anareo,
45
mba ho tonga zanaky ny Rainareo Izay any an-danitra hianareo; fa Izy mampiposaka ny masoandrony amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy ary mampilatsaka ny ranonorana amin'ny marina sy ny tsy marina.
46
Fa raha izay tia anareo ihany no tianareo, inona no valim-pitia azonareo? Moa na dia ny mpamory hetra aza tsy mba manao izany koa va?
47
Ary raha ny rahalahinareo ihany no arahabainareo, inona no ataonareo mihoatra noho ny sasany? Moa na dia ny jentilisa aza tsy mba manao toy izany ihany va?
48
Koa amin'izany aoka ho tanteraka hianareo toy ny fahatanterahan'ny Rainareo Izay any an-danitra.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany