Marka 5: 24-34
Toriteny na fanazav├ána - "Ne crains pas, crois seulement." 

Andininy
Protestanta Malagasy
24
Dia nandeha niaraka taminy Izy; ary nisy vahoaka betsaka nanaraka Azy ka nifanety taminy.
25
Ary nisy vehivavy anankiray izay efa narary roa ambin'ny folo taona
26
sady efa niaritra zavatra be tamin'ny mpanao fanafody maro ka nandany ny fananany rehetra, nefa tsy nety sitrana, fa vao mainka nihanarary kokoa aza;
27
koa rehefa nahare ny amin'i Jesosy izy, dia nankeo ivohony namaky ny vahoaka ary nanendry ny lambany.
28
Fa hoy izy: Na dia ny fitafiany ihany aza no voatendriko, dia ho sitranaaho.
29
Ary niaraka tamin'izay dia ritra ny loharanon'aretiny,ka tsaroany tao amin'ny tenany fa sitrany izy.
30
Ary niaraka tamin'izay dia fantatr'i Jesosy fa nisy hery niala taminy, dia nihodina teo afovoan'ny vahoaka Izy ka nanao hoe: Iza izany nanendry ny lambako izany?
31
Fa hoy ny mpianany taminy: Hitanao izao vahoaka mifanety aminao izao, ka hoy Hianao va: Iza no nanendry Ahy?
32
Ary nijery manodidina Izy hizaha ny vehivavy izay efa nanao izany.
33
Fa raiki-tahotra sady tora-kovitra ravehivavy, satria fantany izay natao taminy, ka dia nankeo aminy izy ka niankohoka teo anatrehany ary nanambara taminy ny marina rehetra.
34
Ary hoy Izy taminy: Anaka, ny finoanao no nahasitranaanao; mandehana soa aman-tsara, ary sitràna amin'ny aretinao.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany