Marka 6: 14-29
Toriteny na fanazavàna - "Qui est Celui-ci?" 
Toriteny na fanazavàna - "Qui est Celui-ci?(suite et fin)" 

Andininy
Protestanta Malagasy
14
Ary nahare izany Heroda mpanjaka (fa efa nalaza ny anaran'i Jesosy), dia hoy izy: Jaona Mpanao-batisa efa nitsangana tamin'ny maty izay, ka izany no ananany hery hanao ireo asa lehibe ireo.
15
Fa hoy ny sasany: Elia Izy; ary hoy ny sasany: Mpaminany Izy, dia toy ny anankiray amin'ny mpaminany.
16
Ary rehefa nahare izany Heroda, dia hoy izy: Jaona izay, ilay notapahiko ny lohany; efa nitsangana izy.
17
Fa Heroda ihany no naniraka sy nisambotra an'i Jaona ka namatotra azy tao an-trano-maizina noho ny amin'i Herodiasy, vadin'i Filipo rahalahiny; fa nanambady azy izy.
18
Fa Jaona efa nilaza tamin'i Heroda hoe: Diso hianao, raha manambady ny vadin'ny rahalahinao.
19
Ary Herodiasy dia nanao otri-po taminy ka naniry hahafaty azy, nefa tsy nahazo.
20
Fa Heroda natahotra an'i Jaona, satria fantany fa lehilahy marina sy masina izy, ka dia niaro azy izy; ary rehefa nandre azy izy, dia very hevitra be ihany;ary nihaino azy tamin'ny hafaliana izy.
21
Ary rehefa tonga izay andro antonona, dia ilay nanaovan'i Heroda fanasana ho an'ny lehibe sy ny mpifehy arivo ary ny loholona tany Galilia tamin'ny andro fahatsiarovana nynahaterahany,
22
ka niditra ny zanakavavin'i Herodiasy ary nandihy ka nahafaly an'i Heroda mbamin'izay niara-nipetraka nihinana teo aminy, dia hoy ny mpanjaka tamin-drazazavavy: Angataho amiko izay tianao na inona na inona, dia homeko anao.
23
Ary nianiana taminy hoe izy: Na inona na inona hangatahinao amiko dia homeko anao na dia hatramin'ny antsasaky ny fanjakako aza.
24
Dia nivoaka razazavavy ka nanao tamin-dreniny hoe: Inona no hangatahiko? Ary hoy reniny: Ny lohan'i Jaona Mpanao-batisa.
25
Dia niditra faingana niaraka tamin'izay izy ho ao amin'ny mpanjaka ka nangataka hoe: Tiako raha homenao ahy faingana eto an-dovia ny lohan'i Jaona Mpanao-batisa.
26
Dia nalahelo indrindra ny mpanjaka, kanefa noho ny fianianany sy ny olona izay nipetraka nihinana teo, dia tsy sahy nandà azy izy.
27
Ary niaraka tamin'izay ny mpanjaka dia naniraka mpiambina, ka nasainy nentiny ny lohan'i Jaona. Ary dia nandeha izy, ka notapahiny tao an-trano-maizina ny lohany.
28
Dia nentiny teo an-dovia ny lohany ka nomeny an-drazazavavy; ary razazavavy kosa dia nanome azy an-dreniny.
29
Ary rehefa nandre izany ny mpianany, dia tonga ka naka ny faty ary nandevina azy.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany