Marka 7: 1-13
Toriteny na fanazavàna - "Jésus et les traditions" 
Toriteny na fanazavàna - "Jésus suscite la foi" 

Andininy
Protestanta Malagasy
1
Ary niangona teo aminy ny Fariseo sy ny mpanora-dalàna sasany, izay avy tany Jerosalema
2
ka nahita ny mpianatra sasany fa nihina-kanina tamin'ny tànana tsy madio, izany hoe, tsy voasasa.
3
(Fa ny Fariseo sy ny Jiosy rehetra tsy mba mihinana, raha tsy efa manasa tsarany tànany, satria mitana ny fampianarana voatolotry ny razana izy.
4
Ary raha avy any an-tsena, dia tsy mihinana izy, raha tsy misasa aloha. Ary misy fomba maro koa izay noraisiny hotanana, dia ny manasa kapoaka sy famaranambamin'izay fanaka varahina.)
5
Dia nanontany Azy ny Fariseo sy ny mpanora-dalàna hoe: Nahoana ny mpianatrao no tsy manaraka ny fampianarana voatolotry ny razana, fa mihinan-kanina amin'ny tànana tsy misasa izy?
6
Fa Jesosy nanao taminy hoe: Marina ny naminanian'Isaia anareo mpihatsaravelatsihy, araka ny voasoratra hoe: "Ity firenena ity manaja Ahy amin'ny molony, fa ny fony kosa lavitra Ahy.
7
Koa foana ny ivavahan'ireo amiko, raha mampianatra ny didin'olombelona ho fampianarana izy"(Isa.29.13).
8
Mahafoy ny didin'Andriamanitra hianareo ka mitana ny fanaon'ny olona.
9
Ary hoy koa Izy taminy: Hay! Tsara ny nahafoizanareo ny didin'Andriamanitra mba hitandremanareo ny fampianarana voatolotra anareo!
10
Fa hoy Mosesy: Manajà ny rainao sy ny reninao(Eks.20.12), ary koa: Izay miteny ratsy ny rainy sy ny reniny dia hatao maty tokoa(Eks.21.17).
11
Fa hoy kosa hianareo: Raha misy olona milaza amin'ny rainy na amin'ny reniny hoe: Efa korbana (izany hoe, fanatitra ho an'Andriamanitra) izay rehetra tokony hahazoanao soa avy amiko,
12
dia tsy avelanareo hanao na inona na inona ho an'ny rainy sy ny reniny intsony izy,
13
ka dia foananareo ny tenin'Andriamanitra amin'ny fampianarana voatolotra anareo, izay nasainareo hotandremana; ary zavatra maro mifanahatahaka amin'izany koa no ataonareo.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany