Marka 7: 24-30
Toriteny na fanazavàna - "Jésus et les traditions" 
Toriteny na fanazavàna - "Jésus suscite la foi" 

Andininy
Protestanta Malagasy
24
Ary niala teo Jesosy ka lasa nankany amin'ny sisin-tanin'i Tyro sy Sidona; dia niditra tao an-trano Izy, ary tiany tsy ho fantatry ny olona izany; kanefa tsy nahazo niery Izy.
25
Fa niaraka tamin'izay dia nisy vehivavy anankiray nandre ny aminy (ny zanani-vavy tanora dia azom-panahy maloto), dia nankao ka niankohoka tamin'ny tongony.
26
Ary jentilisa ravehivavy, avy amin'ny firenena Syro-foinika; dia nangataka taminy izy mba hamoaka ny demonia amin'ny zanani-vavy.
27
Fa hoy Jesosy taminy: Aoka ho voky aloha ny zaza; fa tsy mety raha maka ny mofon-jaza ka manipy azy ho an'ny amboakely.
28
Fa ravehivavy namaly ka nanao taminy hoe: Eny, Tompoko, kanefa na dia ny amboakely ao ambanin'ny latabatra aza dia mba mihinana ny sombintsombin'ny mofon-jaza ihany.
29
Dia hoy Jesosy taminy: Noho izany teny izany mandehana hianao; efa nivoaka tamin'ny zanakao-vavy ny demonia.
30
Ary raha tonga tao an-tranony ravehivavy, dia hitany nandry teo ambonin'ny farafara ny zanani-vavy, ary ny demonia efa nivoaka taminy.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany