Lioka 1: 13-17

Andininy
Protestanta Malagasy
13
Fa hoy ilay anjely taminy: Aza matahotra, ry Zakaria; fa efa nohenoina ny fangatahanao, ka Elizabeta vadinao dia hiteraka zazalahy aminao, ary Jaona no hataonao anarany.
14
Ary ho faly sy ho ravoravo hianao; ary maro no hifaly amin'ny hahaterahany.
15
Fa ho lehibe eo anatrehan'ny Tompo izy ary tsy hisotro divay na toaka sady hofenoina ny Fanahy Masina hatrany an-kibon-dreniny aza.
16
Ary maro amin'ny Zanak'Isiraely no hampodiny amin'i Jehovah Andriamaniny.
17
Ary izy handeha eo alohany amin'ny fanahy sy ny herin'i Elia mba hampody ny fon'ny ray ho amin'ny zanaka, ary ny tsy manoa ho ami'ny fahendren'ny marina, hamboatra firenena voaomana ho an'ny Tompo (Mal. 3. 23, 24).
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany