Lioka 1: 46-55

Andininy
Protestanta Malagasy
46
Ary hoy Maria: Ny foko mankalaza ny Tompo,
47
Ary ny fanahiko efa ravoravo tamin'Andriamanitra, Mpamonjy ahy;
48
Fa efa nijery ny fahambanian-toetry ny ankizivaviny Izy. Fa indro, hatramin'ny ankehitriny dia hataon'ny taranaka rehetra ho sambatra aho.
49
Fa ny Mahery efa nanao zavatra lehibe tamiko; Ary masina ny anarany.
50
Ary ny famindrampony dia amin'izay matahotra Azy hatramin'ny taranaka fara mandimby.
51
Nanao asa lehibe tamin'ny sandriny Izy; Nampihahaka ny mpiavonavona tamin'ny fiheveran'ny fony Izy.
52
Nampiala ny lehibe tamin'ny seza fiandriananyIzy, Ary nanandratra ny ambany kosa.
53
Ny noana novokisany soa; Fa ny manan-karena kosa nampialany maina.
54
Niahy an'Isiraely mpanompony Izy, Fa nahatsiaro ny famindrampony.
55
(Araka ny voalazany tamin'ny razantsika), Tamin'i Abrahama sy ny taranany mandrakizay.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany