Andininy
Protestanta Malagasy
1
Ary ny mpamory hetra rehetra sy ny mpanota nanatona hihaino an'i Jesosy.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|6361CB4A-D6D1-43FD-ABEC-37A036B17C53
2
Dia nimonomonona ny Fariseo sy ny mpanora-dalàna ka nanao hoe: Ilehity mandray ny mpanota ka miara-mihinana aminy.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|918BFF64-F0C6-4246-9908-0C8BEFBE51D4
3
Fa Izy nanao izao fanoharana izao taminy hoe:
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|93D16EA6-43A7-494B-9056-DBE6B884AFFC
4
Iza moa no olona aminareo, izay manana ondry zato, ka very ny anankiray, no tsy mandao ny sivy amby sivi-folo any an-efitra ka mandeha hitady ilay very mandra-pahitany azy?
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|1636135E-05BF-47D1-854B-21151381622C
5
ary rehefa hitany iny, dia ataony eo an-tsorony, ka dia faly izy;
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|3971F628-DB7B-4AD2-A09A-61E9E237D0C1
6
ary rehefa tonga ao an-trano izy, dia mamory ny sakaizany sy ny namany ka manao aminy hoe: Avia hiara-mifaly amiko; fa efa hitako ilay ondriko very.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|F3482ABA-CECC-4EDF-B280-BB843A5BF3C2
7
Lazaiko aminareo fa hisy fifaliana toy izany any an-danitra ny amin'ny mpanota iray izay mibebaka noho ny amin'ny olona marina sivy amby sivi-folo, izay tsy misy tokony hibebahany.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|08E4EA04-9B7A-474B-A666-B6DBD312C65E
8
Ary iza moa no vehivavy manana farantsakelyfolo, ka very ny anankiray, no tsy mampirehitra jiro ka mifafa trano sy mitady fatratra mandra-pahitany azy?
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|1C221CCD-7023-471D-9F2D-F6B43AE5DFC0
9
Ary raha hitany iny, dia mamory ny vehivavy sakaizany sy ny namany izy ka manao hoe: Avia hiara-mifaly amiko; fa efa hitako ny farantsakelyizay very.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|9C2AE20E-F42D-4F2B-8DE2-D2B421C2085A
10
Lazaiko aminareo fa misy fifaliana toy izany eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra ny amin'ny mpanota iray izay mibebaka.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|7FD8F7C0-90B1-4DA9-BEBC-8101B77F7305
11
Ary hoy Jesosy: Nisy lehilahy anankiray nanana zanaka mirahalahy.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|166DF53C-BAFC-4707-A041-8DBD2919C386
12
Ary hoy ilay zandriny tamin-drainy: Raiko, omeo ahy ny anjara-fananana tokony ho ahy. Dia nozarainy tamin'izy mirahalahy ny fananany.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|BDCF0397-724F-4315-A880-D025E0C36CBE
13
Ary nony afaka kelikely, dia nangonin'ilay zandriny ny fananany rehetra, ka lasa nankany an-tany lavitra izy, dia nandany ny fananany tamin'ny fiveloman-dratsy tany.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|1AC5031C-277F-4ECC-BCD0-48DA0F629C0E
14
Ary rehefa laniny avokoa ny fananany rehetra, dia nisy mosary mafy tamin'izany tany izany, ka nahantra izy.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|33B6D5A4-2798-42B7-994F-9B4D2CFA75C4
15
Dia nandeha izy ka niankina tamin'ny tompon-tany anankiray tamin'izany tany izany, ary dia nirahiny tany an-tsahany hiandry kisoa.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|887CC893-1179-4D52-9895-7558D083226E
16
Ary satriny hameno ny kibony tamin'ny voan-kazo fihinan'ny kisoa, fa tsy nisy nanome azy.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|FC79CCCF-673B-47B8-BFE9-6BF406FFE4F0
17
Ary raha nody ny sainy, dia hoy izy: Indrisy! Maro ny olona karamain'ny raiko manan-kanina be dia be, fa izaho kosa maty mosary eto!
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|71E743B0-F42C-4C75-9333-94ADCBC92F5F
18
Hiainga aho, dia hody any amin'ny raiko ka hanao aminy hoe: Raiko ô, efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao aho
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|42A64108-820B-4B6F-A075-DDEB26ACEBFA
19
ka tsy mendrika hatao hoe zanakao intsony; fa ataovy tahaka ny anankiray amin'ny olona karamainao aho.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|62B93FD9-A245-4740-87BF-7A3F30953B29
20
Dia niainga izy ka nankany amin-drainy. Fa raha mbola lavitra izy, dia tazan-drainy, ary onena azy izy ka nihazakazaka, dia namihina ny vozony sady nanoroka azy.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|CCB64ADE-77BD-4843-8131-861B27D62A38
21
Ary ilay zanany nanao taminy hoe: Raiko ô, efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao aho ka tsy mendrika hatao hoe zanakao intsony.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|1C611DEE-6154-45A3-8FDA-485D0AA31C0E
22
Fa rainy kosa nanao tamin'ny ankizilahiny hoe: Alao haingana ny akanjo tsara indrindra ka ampiakanjoy azy; ary asio peratra ny tànany sy kapa ny tongony;
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|F2385236-572C-4FCC-ADB4-6DA4119E113F
23
ary ento aty ny zanak'omby nafahy, ka vonoy; ary aoka isika hihinana sy hifaly;
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|BAF02B20-39FD-4C25-972C-E3F6A20EFA79
24
fa ity zanako ity efa maty, fa velona indray, ary efa very, fa hita indray. Dia nifaly izy.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|D6E94B98-2158-48FB-B703-3C1A23E0D17A
25
Fa tany an-tsaha ny zanany lahimatoa; ary nony nody izy ka mby teo akaiky ny trano, dia nandre zava-maneno sy dihy.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|8D3D07A9-F4F6-4B71-B1B2-2EC930ECADE2
26
Ary niantso ankizilahy anankiray izy ka nanontany azy izay anton'izany zavatra izany.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|00781B1B-2C7C-44C6-8C75-02159922FF96
27
Ary hoy ilay ankizilahy taminy: Tonga ny rahalahinao, ka namono ny zanak'omby nafahy ny rainao, satria efa tafaverina soa aman-tsara ato aminy izy.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|87FA7553-4FBF-4297-9E0C-D3820DC0E79B
28
Dia tezitra izy ka tsy nety niditra; ary nivoaka rainy ka nampandroso azy.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|668985D8-A7D9-47EE-9FFE-15FD59513854
29
Fa izy namaly ka nanao tamin-drainy hoe: Indro, izay ela izay aho no efa nanompo anao ka tsy mbola nandika ny didinao na dia indray mandeha akory aza; nefa izaho tsy mbola nomenao na dia zanak'osy aza mba hifaliako amin'ny sakaizako;
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|063373F9-752D-449F-B675-BCD5EF80D022
30
fa raha vao tonga kosa io zanakao io, izay efa nandany ny fanananao tamin'ny vehivavy janga, dia namono ho azy ny zanak'omby nafahy hianao.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|043297CE-2BE4-4B00-A8BC-6F4A7ECCD0D3
31
Ary hoy rainy taminy: Anaka, hianao eto amiko mandrakariva, ary anao avokoa izay rehetra ananako.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|0795295F-1043-41E9-B301-4BAFDFFF7776
32
Fa mety ny mifaly sy miravoravo; fa ity rahalahinao ity efa maty, fa velona indray, ary efa very, fa hita indray.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|A76F6D93-5086-41DE-8309-C1CA4BDBF341
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany