Andininy
Protestanta Malagasy
1
Ary Jesosy feno ny Fanahy Masina dia niverina avy tany Jordana, ary nentiny'ny Fanahy tany an-efitra efa-polo andro Izy
2
ka nalain'ny devoly fanany. Ary tsy nihinan-kanina akory Izy tamin'izany andro izany, ka rehefa tapitra izany, dia noana Izy.
3
Ary hoy ny devoly taminy: raha Zanak'Andriamanitra Hianao, teneno io vato io mba ho tonga mofo.
4
Fa Jesosy namaly azy ka nanao hoe: Voasoratra hoe: Tsy mofo ihany no hiveloman'ny olona (Deo. 8. 3).
5
Ary ny devoly nitondra Azy niakatra, dia naneho Azy indray mipi-maso ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao.
6
Diy hoy ny devoly taminy: Homeko Anao izao fanapahana rehetra izao mbamin'ny voninahiny, fa efa natolotra ahy izany, ka izay tiako no homeko azy;
7
koa raha hiankohoka eto anatrehako Hianao, dia ho Anao avokoa izany rehetra izany.
8
Fa Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: Voasoratra hoe: Jehovah Andriamanitrao no hiankohofanao, ary Izy irery ihany no hotompoinao (Deo. 6. 13; 10. 20).
9
Ary nitondra Azy nankany Jerosalema izy, dia nampitoetra Azy teo an-tampon'ny Tempoly ka nanao taminy hoe: Raha Zanak'Andriamanitra Hianao, mivarina any ambany any;
10
fa voasoratra hoe: "Izy handidy ny anjeliny ny aminao mba hiaro Anao;
11
Ary eny an-tànany no hitondran'ireo Anao, Fandrao ho tafintohina amin'ny vato ny tongotrao" (Sal. 91. 11, 12).
12
Fa Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: Voalaza hoe: Aza maka fanany an'i Jehovah Andriamanitrao (Deo. 6. 16).
13
Ary rehefa nahatapitra izay fakam-panahy rehetra ny devoly, dia nandao Azy izy aloha.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany