Lioka 4: 16-21

Andininy
Protestanta Malagasy
16
Dia tonga tao Nazareta, izay nahabe Azy, Izy; ary araka ny fanaony dia niditra tao amin'ny synagoga tamin'ny andro Sabata Izy ka nitsangana hamaky teny.
17
Dia natolotra Azy ny bokin'Isaia mpaminany; ary nony namelatra ny boky Izy, dia nahita ny teny voasoratra hoe:
18
"Ny Fanahin'i Jehovah no ato amiko, satria nanosotra Ahy hitory teny soa mahafaly amin'ny malahelo Izy; naniraka Ahy hitory fandefasanaamin'ny mpifatotra Izy, sy fampahiratana amin'ny jamba, hanafaka izay nampahorina,
19
Hitory ny taona ankasitrahan'i Jehovah" (Isa. 61. 1, 2).
20
Ary rehefa nahorony ny boky ka naveriny tamin'ny mpanao raharaha, dia nipetraka Izy. Ary nandinika azy ny mason'izay rehetra teo amin'ny synagoga.
21
Ary Jesosy niteny taminy hoe: Andro-any no efa tanteraka eto anatrehanareo izany soratra izany.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany