Lioka 4: 18-23

Andininy
Protestanta Malagasy
18
"Ny Fanahin'i Jehovah no ato amiko, satria nanosotra Ahy hitory teny soa mahafaly amin'ny malahelo Izy; naniraka Ahy hitory fandefasanaamin'ny mpifatotra Izy, sy fampahiratana amin'ny jamba, hanafaka izay nampahorina,
19
Hitory ny taona ankasitrahan'i Jehovah" (Isa. 61. 1, 2).
20
Ary rehefa nahorony ny boky ka naveriny tamin'ny mpanao raharaha, dia nipetraka Izy. Ary nandinika azy ny mason'izay rehetra teo amin'ny synagoga.
21
Ary Jesosy niteny taminy hoe: Andro-any no efa tanteraka eto anatrehanareo izany soratra izany.
22
Ary izy rehetra nankalaza Azy sady talanjona noho ny tenin'ny fahasoavana naloaky ny vavany, ka hoy izy: Tsy Zanak'i Josefa va ity?
23
Ary hoy Jesosy taminy: Hataonareo amiko tokoa izao ohabolana izao hoe: 'Mpanao fanafody, sitrano ny tenanao:' izay renay fa nataonao tao Kapernaomy dia mba ataovy eto amin'ny taninao koa.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany