Lioka 7: 18-23

Andininy
Protestanta Malagasy
18
Ary ny mpianatr'i Jaona nanambara izany rehetra izany taminy.
19
Ary Jaona niantso ny mpianany roa lahy hankao aminy, dia naniraka azy hankany amin'ny Tompo hanao hoe: Hianao va Ilay ho avy sa mbola hafa no andrasantsika?
20
Ary nony tonga tany aminy ireo lehilahy ireo, dia nanao hoe: Jaona Mpanao-batisa naniraka anay hankaty aminao hanao hoe: Hianao va Ilay ho avy, sa mbola hafa no andrasantsika?
21
Ary tamin'izany ora izany Jesosy dia nahasitrana olona maro tamin'ny rofy sy ny aretina sy ny fanahy ratsy sady nampahiratra ny jamba maro.
22
Dia namaly Izy ka nanao taminy hoe: Mandehana hianareo, ambarao amin'i Jaona izao hitanareo sy renareo izao; mahiratra ny jamba, afaka ny mandringa, diovina ny boka, malady ny marenina, atsangana ny maty, ary ny malahelo dia itoriana ny filazantsara.
23
Ary sambatra izay tsy ho tafintohina noho ny amiko.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany