Jaona 1: 1-14

Andininy
Protestanta Malagasy
1
Tamin'ny voalohany ny Teny, ary ny Teny tao amin'Andriamanitra, ary ny Teny dia Andriamanitra.
2
Izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany.
3
Izy no nahariana ny zavatra rehetra; ary raha tsy izy dia tsy nisy nahariana izao zavatra ary izao, na dia iray aza.
4
Izy no nisiam-piainana; ary ny fiainana no fanazavana ny olona.
5
Ary ny mazava dia mamirapiratra ao amin'ny maizina; fa ny maizina tsy nandray azy. 2[Na: tsy nahasakana azy].
6
Nisy lehilahy nirahin'Andriamanitra, Jaona no anarany.
7
Izy tonga ho vavolombelona hanambara ny Mazava, mba hinoan'ny olona rehetra noho ny teniny.
8
Tsy izy anefa no Ilay Mazava, fa tonga ho vavolombelona hanambara ny Mazava ihany izy.
9
Tao ny tena Mazava3[Izy no tena Mazava.] Izay mahazava ny olona rehetra tonga amin'izao tontolo izao.
10
Teo amin'izao tontolo izao Izy, ary Izy no nanaovana izao tontolo izao, nefa izao tontolo izao tsy nahalala Azy.
11
Tonga tany amin'ny Azy Izy, fa ny Azy tsy nandray Azy.
12
Fa izay rehetra nandray Azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany,
13
dia ireo izay tsy nateraky ny ra, na ny sitrapon'ny nofo, na ny sitrapon'ny olona, fa naterak'Andriamanitra.
14
Ary ny Teny dia tonga nofo ka nonina tamintsika; ary hitanay ny voninahiny, dia voninahitra miendrika ho an'ny Lahitokana avy tamin'ny Ray, sady feno fahasoavana sy fahamarinana.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany