Andininy
Protestanta Malagasy
1
Koa amin'izany, rehefa fantatry ny Tompo fa ny Fariseo efa nahare fa Jesosy mahazo mpianatra maro sy manao batisa be noho Jaona
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|1E1CD546-689C-4214-B0BE-6928D4CD1841
2
(Kanefa tsy Jesosy no nanao batisa, fa ny mpianany),
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|C3BE36B5-A584-4F89-B45A-BAED798892BE
3
dia niala tany Jodia Izy ka nankany Galilia indray.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|2D463FEE-251D-4A24-8B24-097E7007BD07
4
Ary tsy maintsy mamaky an'i Samaria Izy.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|0702AA55-EAF3-44D5-B1FC-2254F4608CB2
5
Dia tonga tao an-tanàna anankiray any Samaria Izy, izay atao hoe Sykara, akaikin'ny tany izay nomen'i Jakoba ho an'i Josefa zanany.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|5172A9A5-C38E-4C2E-B6E1-C9EE7E8BBE8B
6
Ary teo ilay fantsakan'i Jakoba. Ary satria sasatra Jesosy tamin'ny nalehany, dia nipetraka teo am-pantsakana Izy, rehefa tokony ho tamin'ny ora fahenina.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|95FACD7A-A364-44F7-B1EB-81FA00C38B6D
7
Ary nisy vehivavy Samaritana anankiray avy hantsaka rano; dia hoy Jesosy taminy: Omeo Aho hosotroiko.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|101D75A7-48D8-4E40-A776-B9718B36D7FD
8
(Fa ny mpianany efa lasa nankany an-tanàna hividy hanina.)
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|DFBFB4F5-DCA3-428A-B8EF-E32F1034D3E0
9
Fa hoy ravehivavy Samaritana taminy: Nahoana Hianao no Jiosy ka mangataka amiko hosotroina, nefa aho vehivavy Samaritana? (Fa ny Jiosy tsy manan-draharaha amin'ny Samaritana.)
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|505DE9D4-EF76-47F6-864A-A120E71E4076
10
Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: Raha fantatrao ny fanomezan'Andriamanitra sy Izay miteny aminao hoe: Omeo Aho hosotroiko, dia hianao no ho nangataka taminy, ka nomeny rano velona.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|3C047879-7B4D-4390-BF8B-C0BD0E6B2AFB
11
Hoy ravehivavy taminy: Tompoko, tsy manana fanovozana Hianao, sady lalina ny fantsakana; koa avy aiza no ahazoanao izany rano velona izany?
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|2F4E9EA5-2152-42B5-B25D-50DDA06811B8
12
Hianao va lehibe noho Jakoba razantsika izay nanome anay ity fantsakana ity, sady izy sy ny zanany mbamin'ny bibiny no nisotro teto?
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|7918277B-2601-40F4-AB17-EB45CCE38AA1
13
Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: Izay rehetra misotro ity rano ity dia mbola hangetaheta indray;
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|FBC689D6-F371-453F-8376-B28B879A42ED
14
fa na iza na iza no misotro ny rano izay homeko azy dia tsy hangetaheta mandrakizay; fa ny rano izay homeko azy dia ho loharano miboiboika ao anatiny ho fiainana mandrakizay.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|A20C07AF-20B8-467C-ABDE-E9B24B16C70A
15
Hoy ravehivavy taminy: Tompoko, omeo izany rano izany aho, mba tsy hangetaheta na hanketo hantsaka intsony.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|80096FBB-E547-4C40-A48A-E10DBDF04DC6
16
Hoy Jesosy taminy: Andeha ary, antsoy ivadinao, ka mankanesa aty.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|A79C0DAE-F51C-47F2-B7B4-7D918A46CCB2
17
Ravehivavy namaly ka nanao taminy hoe: Tsy manam-bady aho. Hoy Jesosy taminy: Marina ihany izay nolazainao hoe: Tsy manam-bady aho;
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|BDB082FB-7163-4288-BBED-2E27F24BFDA4
18
fa efa nanam-bady indimy hianao, sady tsy vadinao ilay itoeranao ankehitriny; marina izany voalazanao izany.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|05B5D264-4973-46B9-8C2A-B230056B9966
19
Hoy ravehivavy taminy: Tompoko, hitako fa mpaminany Hianao.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|FC97A766-D8D4-43D1-B299-77024CDF6768
20
Ny razantsika nivavaka teto amin'ity tendrombohitra ity; fa hianareo kosa milaza fa any Jerosalema no tokony hivavahana.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|D49C0EE3-0AA9-46EC-BCE9-6578D187B0C4
21
Hoy Jesosy taminy: Ravehivavy, minoa Ahy, fa avy ny andro ka tsy amin'ity tendrombohitra ity, na any Jerosalema aza, no hivavahanareo amin'ny Ray.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|2C11C081-748C-464F-857A-01866CCE2623
22
Hianareo mivavaka amin'izay tsy fantatrareo; izahay kosa mivavaka amin'izay fantatray, satria avy amin'ny Jiosy ny famonjena.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|7851854E-DFB6-4ADF-9CEF-4A19F378A4B2
23
Fa avy ny andro sady tonga ankehitriny, raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny Ray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana; fa ny Ray koa mitady ny mpivavaka aminy ho tahaka izany.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|88DFBE77-4A7D-432B-B007-6C3BC6137D0E
24
Andriamanitra dia Fanahy; ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|C6C58177-0E08-4142-9085-620E4CEEA01D
25
Hoy ravehivavy taminy: Fantatro fa avy ny Mesia (Ilay atao hoe Kristy); ka rehefa tonga Izy, dia hambarany amintsika ny zavatra rehetra.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|19526D5F-25F5-423E-995A-00B76DEDDB92
26
Hoy Jesosy taminy: Izaho Izay miresaka aminao no Izy.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|736BF58E-FC50-45C8-A28C-BD9DB68B238B
27
Ary tamin'izay dia tonga ny mpianany ka gaga, satria vehivavy no niresahany; nefa tsy nisy nanao hoe: Inona no tadiavinao? na: Nahoana no miresaka aminy Hianao?
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|2A401511-E67F-4191-BCBF-AABD9116B6D5
28
Dia nandao ny sininy ravehivavy ary nankany an-tanàna ka nanao tamin'ny olona hoe:
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|1A1E9BC7-D898-47D6-B0E4-A2E42D3AFB2F
29
Andeha hizaha izaroa Lehilahy izaroana, Izay nilaza tamiko ny nataoko rehetra; Izao angaha no Kristy?
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|FE0F21BC-1481-44CC-8E89-6B0233FE6559
30
Dia nivoaka avy tao an-tanàna ny olona ka nankeo amin'i Jesosy.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|5B7F9E69-C51F-48B7-AC1B-E2BB5675F7CA
31
Ary raha tsy mbola tonga izy ireny, ny mpianany dia nangataka taminy ka nanao hoe: Hano, Raby ô.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|4D8FECFB-A30F-4763-A5E3-6A54EBB9DC3D
32
Fa hoy Jesosy taminy: Izaho manan-kanin-kohanina izay tsy fantatrareo.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|9124EE6A-546A-4CA1-B03F-BB8152708CDB
33
Dia niresaka ny mpianatra ka nanao hoe: Nisy olona nitondra zavatra hohaniny va re?
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|493397B0-D682-4E02-8E83-D3474891D73F
34
Hoy Jesosy taminy: Ny haniko dia ny manao ny sitrapon'Izay naniraka Ahy sy ny mahavita ny asany.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|C22D502D-AF5E-49BA-90A3-608A2E6896DC
35
Moa hianareo tsy manao hoe va: Efa-bolana no sisa, dia tonga ny fararano? Indro, lazaiko aminareo: Atopazy ny masonareo, ka jereo ny eny an-tsaha, fa efa masaka sahady hojinjaina izy.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|7E681732-2B88-4AD4-BBDC-ED3B7E378589
36
Ary izay mijinja dia mandray karama ka mamory vokatra ho amin'ny fiainana mandrakizay, mba hiara-mifaly ny mpamafy sy ny mpijinja.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|7205D969-D21D-448C-9763-AD0020E6C175
37
Ary amin'izany dia marina ilay teny hoe: Ny iray mamafy, ary ny iray kosa mijinja.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|5288D2F1-C273-428F-93A4-EAA67C7A5909
38
Izaho naniraka anareo hijinja izay tsy nisasaranareo; olon-kafa no nisasatra, fa hianareo kosa no niditra teo amin'izay nisasarany.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|A661126F-D636-4A66-800F-8830CEA2BEE9
39
Ary maro ny Samaritana avy tao amin'izany tanàna izany no nino an'i Jesosy noho ny filazan-dravehivavy izay nanambara hoe: Nolazainy tamiko avokoa izay rehetra nataoko.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|33F382E6-98A3-4DC3-99DF-B716242A1738
40
Ary rehefa nanatona Azy ny Samaritana, dia nangataka Azy hitoetra tao aminy; ka dia nitoetra tao indroa andro Izy.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|D6519352-F4CD-4635-99D0-990B26A559FD
41
Ary maro koa no nino noho ny teniny
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|F83C39AD-7FF3-40B4-826B-D0F98524DD8A
42
ka nanao tamin-dravehivavy hoe: Tsy noho ny filazanao ihany no inoanay, fa ny tenanay no mandre, ka fantatray fa Izy tokoa no Mpamonjy izao tontolo izao.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|4CA32C18-1213-455E-A2D5-C708F5BDE4C5
43
Ary rehefa afaka ny indroa andro, dia niala tao Jesosy ka nankany Galilia.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|78791D5F-FA82-452C-9E30-1843038F1CA2
44
Fa ny tenan'i Jesosy no efa nanambara fa tsy misy mpaminany manan-daza eo amin'ny taniny.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|47B3EFE5-5A53-4C8A-B344-D781BBE93E23
45
Koa rehefa tonga tany Galilia Izy, dia nandray Azy ny Galiliana, satria efa hitany izay rehetra nataony tany Jerosalema tamin'ny andro firavoravoana; fa izy ireo koa mba niakatra tamin'ny andro firavoravoana.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|B918CB02-414F-4AA5-B04B-8A1020145955
46
Ary tonga tany Kana any Galilia indray Jesosy, dia tany amin'ilay nampodiany ny rano ho divay. Ary nisy tandapa anankiray izay nanana zanakalahy narary tany Kapernaomy.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|D2CCA3D3-A515-4585-BD07-A0A855C6116F
47
Ary rehefa reny fa Jesosy efa tonga tany Galilia avy tany Jodia, dia nankany aminy izy ka nangataka Azy mba hidina sy hanasitrana ny zanany, satria efa ho faty izy.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|466DB884-6F5B-4A02-89A3-DCD3ABCB9B5C
48
Dia hoy Jesosy taminy: Raha tsy mahita famantarana sy fahagagana hianareo, dia tsy mba hety hino mihitsy.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|8457F25B-69B1-4909-9206-43F814D476DE
49
Hoy ilay tandapa taminy: Tompoko, midina re, dieny tsy mbola maty ny zanako.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|BD4760E6-D01C-49B4-ACF4-56C9B420EFFF
50
Hoy Jesosy taminy: Andeha mody; velona ny zanakao. Ary ralehilahy nino ny teny izay nolazain'i Jesosy taminy, ka dia lasa nody.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|6F15A507-5313-46D4-91B1-52BBC83B837F
51
Ary nony nidina izy, dia nitsena azy ny mpanompony ka nilaza fa velona ny zanany.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|508EC02F-F513-4AF4-A968-38F6E688D561
52
Ary izy nanontany azy ny ora izay nanaretany. Dia hoy ireo taminy: Omaly tamin'ny ora fahafito no nialan'ny tazo taminy.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|0E65A0E2-BD20-4CA7-9B73-AFAD5C44C724
53
Koa fantatry ny rainy fa tamin'izay indrindra no ora nanaovan'i Jesosy taminy hoe: Velona ny zanakao. Dia nino izy mbamin'ny ankohonany rehetra.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|1585DAB5-B12F-4577-AC44-F870B63E3299
54
Izany no famantarana faharoa nataon'i Jesosy, fony izy tonga tany Galilia avy tany Jodia.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|AB406C7E-55CA-4067-B348-C36852DCEFD5
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany