Jaona 4: 46-54

Andininy
Protestanta Malagasy
46
Ary tonga tany Kana any Galilia indray Jesosy, dia tany amin'ilay nampodiany ny rano ho divay. Ary nisy tandapa anankiray izay nanana zanakalahy narary tany Kapernaomy.
47
Ary rehefa reny fa Jesosy efa tonga tany Galilia avy tany Jodia, dia nankany aminy izy ka nangataka Azy mba hidina sy hanasitrana ny zanany, satria efa ho faty izy.
48
Dia hoy Jesosy taminy: Raha tsy mahita famantarana sy fahagagana hianareo, dia tsy mba hety hino mihitsy.
49
Hoy ilay tandapa taminy: Tompoko, midina re, dieny tsy mbola maty ny zanako.
50
Hoy Jesosy taminy: Andeha mody; velona ny zanakao. Ary ralehilahy nino ny teny izay nolazain'i Jesosy taminy, ka dia lasa nody.
51
Ary nony nidina izy, dia nitsena azy ny mpanompony ka nilaza fa velona ny zanany.
52
Ary izy nanontany azy ny ora izay nanaretany. Dia hoy ireo taminy: Omaly tamin'ny ora fahafito no nialan'ny tazo taminy.
53
Koa fantatry ny rainy fa tamin'izay indrindra no ora nanaovan'i Jesosy taminy hoe: Velona ny zanakao. Dia nino izy mbamin'ny ankohonany rehetra.
54
Izany no famantarana faharoa nataon'i Jesosy, fony izy tonga tany Galilia avy tany Jodia.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany