Andininy
Protestanta Malagasy
1
fa Jesosy kosa nankany an-Tendrombohitra Oliva.
2
Ary nony maraina koa dia nankeo an-kianjan'ny tempoly indray Jesosy, ary ny vahoaka rehetra nanatona Azy, dia nipetraka Izy ka nampianatra azy.
3
Ary nisy vehivavy anankiray azo nijangajanga nentin'ny mpanora-dalàna sy ny Fariseo; ary rehefa napetrany teo afovoany izy,
4
dia hoy ireo taminy: Mpampianatra ô, ity vehivavy ity azo olan-tànana nijangajanga.
5
Ary ao amin'ny lalàna Mosesy dia nandidy antsika fa hotoraham-bato izay vehivavy manao toy izany (Deo. 22.22-24); fa ahoana kosa hoy Hianao?
6
Izany no nolazainy hakany fanahy Azy, mba hahazoany izay hiampangana Azy. Fa Jesosy niondrika ka nanoratra teo amin'ny tany tamin'ny ratsan-tànany.
7
Ary raha naharitra nanontany Azy ireo, dia nitraka Izy ka nanao taminy hoe: Izay tsy nanota zo aminareo no aoka hitora-bato azy voalohany.
8
Dia niondrika indray Izy ka nanoratra teo amin'ny tany tamin'ny ratsan-tànany.
9
Ary raha nandre izany izy, dia nivoaka tsirairay hatramin'ny zokinjokiny ka hatramin'ny zandrinjandriny; ary Jesosy irery ihany no sisa teo sy ilay vehivavy teo.
10
Ary rehefa nitraka Jesosy, dia hoy Izy taminy; Ravehivavy, aiza ireny? Tsy nisy nanameloka anao va?
11
Ary hoy izy: Tsy misy, Tompoko. Dia hoy Jesosy: Izaho koa dia tsy manameloka anao; mandehana, ary amin'izao sisa izao dia aza manota intsony.
12
Ary Jesosy niteny tamin'ny olona indray ka nanao hoe: Izaho no fahazavan'izao tontolo izao; izay manaraka Ahy tsy mba handeha amin'ny maizina, fa hanana ny fahazavan'aina.
13
Ary hoy ny Fariseo taminy: Hianao manambara ny tenanao, koa tsy marina ny fanambaranao.
14
Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: Na dia manambara ny tenako aza Aho, dia marina ny fanambarako, satria fantatro izay nihaviako sy izay alehako; fa hianareo kosa tsy mahalala izay ihaviako, na izay alehako.
15
Hianareo mitsara araka ny nofo; Izaho tsy mitsara olona na dia iray akory aza.
16
Ary na dia mitsara aza Aho, dia marina ny fitsarako, satria tsy irery Aho, fa Izaho sy ny Ray Izay naniraka Ahy.
17
Ary voasoratra ao amin'ny lalànareo fa marina ny fanambaran'ny olona roa lahy (Deo. 19.15).
18
Izaho no manambara ny tenako, ary ny Ray Izay naniraka ahy dia manambara Ahy koa.
19
Dia hoy ireo taminy: Aiza izay Rainao? Jesosy namaly hoe: Samy tsy fantatrareo, na Izaho, na ny Raiko; raha nahalala Ahy hianareo, dia ho nahalala ny Raiko koa.
20
Izany teny izany no nolazai'i Jesosy teo akaikin'ny fandatsahan-drakitra, raha nampianatra teo an-kianjan'ny tempoly Izy; ary tsy nisy olona nisambotra Azy, satria tsy mbola tonga ny fotoany.
21
Ary hoy indray Jesosy taminy: Handeha Aho, ary hitady Ahy hianareo, ary ho faty amin'ny fahotanareo; izay alehako tsy azonareo haleha.
22
Dia hoy ny Jiosy: Hamono tena va Izy, no manao hoe: Izay alehako tsy azonareo haleha?
23
Fa hoy Izy taminy: Hianareo avy aty ambany; Izaho avy any ambony; hianareo avy avy amin'izao tontolo izao; Izaho tsy mba avy amin'izao tontolo izao;
24
koa izany no nilazako taminareo fa ho faty amin'ny fahotanareo hianareo; fa raha tsy mino hianareo fa Izaho no Izy, dia ho faty amin'ny fahotanareo hianareo.
25
Dia hoy ireo taminy: Iza moa Hianao? Hoy Jesosy taminy: Ilay nolazaiko taminareo hatramin'ny voalohany. [Ilay lazaiko aminareo indrindra]
26
Manana zavatra maro hilazana sy hitsarana anareo Aho, satria marina Izay naniraka Ahy; ary izay zavatra efa reko taminy no lazaiko amin'izao tontolo izao.
27
Tsy fantany fa ny Ray no nolazainy taminy,
28
ka dia hoy Jesosy: Rehefa asandratrareo ny Zanak'olona, dia ho fantatrareo fa Izaho no Izy, ary tsy manao na inona na inona ho Ahy Aho, fa araka ny nampianarin'ny Raiko Ahy no ilazako izany zavatra izany.
29
Ary izay naniraka Ahy dia eto amiko; tsy nandao Ahy ho irery Izy, satria Izaho manao izay sitrany mandrakariva.
30
Raha nanao izany teny izany Jesosy, dia maro no nino Azy.
31
Dia hoy Jesosy tamin'ny Jiosy izay nino Azy: Raha maharitra amin'ny teniko hianareo, dia ho mpianatro tokoa;
32
ka ho fantatrareo ny marina, ary ny marina hahafaka anareo tsy ho andevo.
33
Ary ireo dia namaly Azy ka nanao hoe: Taranak'i Abrahama izahay, fa tsy mba andevon'olona hatrizay ela izay; koa nahoana no ataonao hoe: Ho afaka hianareo?
34
Jesosy namaly azy hoe: Lazaiko aminareo marinadia marina tokoa fa izay rehetra manota dia andevon'ny ota.
35
Fa ny andevo tsy mitoetra ao an-trano mandrakariva [mandrakizay]; fa ny zanaka no mitoetra ao mandrakariva.
36
Koa raha ny Zanaka ny hahafaka anareo, dia ho afaka tokoa hianareo.
37
Fantatro ihany fa taranak'i Abrahama hianareo, nefa mitady hamono Ahy, satria ny teniko tsy mitombo ao anatinareo.
38
Izay efa hitako tamin'ny Ray no lazaiko, ary hianareo kosa manao izay renareo tamin'ny rainareo.
39
Dia namaly ireo ka nanao taminy hoe: Abrahama no rainay. Hoy Jesosy taminy: Raha zanak'i Abrahama hianareo, dia ny asan'i Abrahama no hataonareo.
40
Fa ankehitriny hianareo mitady hamono Ahy, Izay Lehilahy nilaza ny marina taminareo, dia izay efa reko tamin'Andriamanitra; tsy mba nanao izany Abrahama.
41
Hianareo manao ny asan'ny rainareo. Hoy ireo taminy: Tsy mba teraka tamin'ny fijangajangana izahay; iray Ray izahay, dia Andriamanitra ihany.
42
Hoy Jesosy taminy: Raha Andriamanitra no Rainareo, dia ho tia Ahy hianareo, satria avy tamin'Andriamanitra no nivoahako sy nankanesako aty; fa Izaho tsy tonga ho Ahy, fa Izy no naniraka Ahy.
43
Nahoana no tsy azonareo ny teniko? satria tsy mahay mihaino ny teniko hianareo.
44
Hianareo avy tamin'ny devoly rainareo, ka izay sitraky ny rainareo no tianareo hatao. Izy dia mpamono olona hatramin'ny taloha, ary tsy nitoetra tamin'ny [mitoetra amin'ny] marina satria tsy misy marina aminy. Raha mandainga izy, dia ny azy no lazainy, satria mpandainga izy sady rain'ny lainga.
45
Fa satria milaza ny marina Aho, dia tsy inoanareo.
46
Iza moa aminareo no mampiseho Ahy ho nanota? Raha ny marina no lazaiko, nahoana hianareo ny tsy mino Ahy?
47
Izay avy amin'Andriamanitra dia mihaino ny tenin'Andriamanitra; izany no tsy ihainoanareo, satria tsy mba avy amin'Andriamanitra hianareo.
48
Dia namaly ny Jiosy ka nanao taminy hoe: Tsy marina va ny filazanay fa Samaritana Hianao sady manana demonia?
49
Jesosy namaly hoe: Izaho tsy manana demonia, fa mankalaza ny Raiko, ary hianareo kosa mahafa-boninahitra Ahy.
50
Fa Izaho tsy mitady ny voninahitro; misy Iray mitady sy mitsara.
51
Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa: Raha misy olona mitandrina ny teniko, dia tsy mba hahita fahafatesana izy mandrakizay.
52
Dia hoy ny Jiosy taminy: Fantatray ankehitriny fa manana demonia Hianao. Efa maty Abrahama sy ny mpaminany; nefa hoy Hianao: Raha misy olona mitandrina ny teniko, dia tsy mba hanandrana fahafatesana izy mandrakizay.
53
Moa Hianao va lehibe noho Abrahama rainay izay efa maty? sady efa maty koa ny mpaminany; manao Anao ho iza moa Hianao?
54
Jesosy namaly hoe: Raha mankalaza ny tenako Aho, dia tsinontsinona ny lazaiko; ny Raiko Izay ataonareo fa Andriamanitrareo, Izy no mankalaza Ahy.
55
Tsy fantatrareo Izy, fa Izaho no mahalala Azy; ary raha hoy Izaho: Tsy fantatro Izy, dia mba mandainga tahaka anareo koa Aho; nefa mahalala Azy Aho ka mitandrina ny teniny.
56
Ravoravo Abrahama rainareo hahita ny androko; ary nahita izy ka faly.
57
Dia hoy ny Jiosy taminy: Tsy mbola dimam-polo taona akory Hianao, ka dia efa nahita an'i Abrahama va?
58
Hoy Jesosy taminy: Lazaiko aminareo marina tokoa: Fony tsy mbola ary Abrahama, dia Izy Aho.
59
Dia naka vato hitoraka Azy ny olona; fa Jesosy niery ka niala teo an-kianjan'ny tempoly.[ary namaky teo afovoan'ny olona ka lasa].
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany