Asa 16: 1-40

Andininy
Protestanta Malagasy
1
Dia tonga tany Derbe sy Lystra koa izy; ary, indro, nisy mpianatra anankiray teo atao hoe Timoty zanaky ny vehivavy Jiosy izay nino, fa jentilisa rainy
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|8905ABA3-93A7-44D1-9EFF-FDE8023E1A9F
2
ary tsara laza teo amin'ny rahalahy tany Lystra sy Ikonioma izy.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|1619BC06-63F3-4130-97A5-469E17F7F27E
3
Koa tian'i Paoly ho entiny miaraka aminy izy; dia nalainy izy ka noforany noho ny Jiosy tany amin'izany tany izany, satria fantatr'izy rehetra fa jentilisa rainy.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|9EAF8315-9771-4558-99D9-609B3BAFE8D0
4
Ary raha nandeha nitety ny tanàna tao izy, dia natolony hotandreman'ny olona ireo didy navoaky ny Apostoly sy ny loholona tany Jerosalema.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|BF57047B-EC32-4614-8A50-EEAD395542FF
5
Ary nihanahery finoana ny fiangonana sady nihamaro isan-andro.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|434C7D92-0AF3-4475-BE7B-17B08495AF16
6
Ary rehefa noraran'ny Fanahy Masina tsy hitory ny teny tany Asia izy, dia nandeha namaky ny tany Frygia sy Galatia
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|1C971F42-666A-47C5-BB90-5CB2846F31FC
7
ka efa tonga tany an-tsisin'i Mysia, dia nitady hankany Bitynia izy, fa tsy navelan'ny Fanahin'i Jesosy.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|CFE780E0-B535-440B-AAAE-C2FAD3C1303C
8
Ary rehefa nandalo an'i Mysia izy, dia nidina nankany Troasy.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|FF00A97C-4587-427C-AEC1-8EA53432C809
9
Ary nony alina dia nisy fahitana niseho tamin'i Paoly, koa, indro, nisy lehilahy Makedoniana nitsangana teo ka nangataka azy hoe: Mità mankaty Makedonia, ka vonjeo izahay!
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|565860A8-FA0A-4C38-AED8-6EB0DF6956EE
10
Ary nony nahita ny fahitana izy, dia nitady handeha niaraka tamin'izay hankany Makedonia izahay, satria nataonay fa Andriamanitra no efa niantso anay hitory ny filazantsara amin'ny olona any.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|08C8DB6A-5AC5-4D8A-BFE1-F66481430A1E
11
Ary nony niondrana an-tsambo niala tany Troasy izahay, dia nizotra nakany Samotrakia; ary nony ampitso dia nankany Neapolia.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|4E79D9AC-3456-47E4-A999-01ACD47917F8
12
Ary nony niala teo izahay, dia nankany Filipy, izay tanàna voalohany amin'izany zara-tanin'i Makedonia izany sady zana-panjakana; ary nitoetra teo amin'izany tanàna izany andro vitsivitsy izahay.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|419A7643-2B5D-45F9-A3D0-36FBDE5B6718
13
Ary tamin'ny andro Sabata dia nivoaka teo ivelan'ny vavahady izahay nankeny amoron'ony, izay nataonay fa nisy fitoerana fivavahana, ary nipetraka teo izahay ka niresaka tamin'ny vehivavy vory teo.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|AF2717D1-37A3-4ADE-8E5C-0AA769022921
14
Ary nisy vehivavy atao hoe Lydia, mpivarotra lamba volomparasy, avy any an-tanàna Tyatira, izay nivavaka tamin' Andriamanitra, dia nihaino izy ary ny Tompo nanokatra ny fony hitandrina ny teny izay nolazain'i Paoly.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|6B089AFC-07D7-4CD8-BE88-F1E283307E61
15
Ary rehefa natao batisa ravehivavy mbamin'ny ankohonany, dia nangataka izy nanao hoe: Raha ataonareo ho mahatoky amin'ny Tompo aho, dia midira ao an-tranoko ka mitoera ao. Dia nanery anay izy.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|477B2792-AF9C-4AF6-852A-3B39B6A0AC38
16
Ary raha nandeha ho any amin'ilay fitoerana fivavahana izahay, dia nisy ankizivavy anankiray nanam-panahy mahavaly nifanena taminay, ary ny faminaniana nataony no nahazoan'ny tompony harena be.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|123C06BF-1A94-46C7-968C-C8C51FB87757
17
Izy nanaraka an'i Paoly sy izahay ka niantso hoe: Ireo lehilahy ireo dia mpanompon'Andriamanitra Avo Indrindra, izay manoro anareo làlam-pamonjena.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|FECE7EDE-65CA-44E6-A635-4FC388F076E6
18
Ary nataony tamin'ny andro maro izany. Ary, sosotra Paoly, dia nitodika ka nanao tamin'ny fanahy hoe: Mandidy anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy aho hivoaka aminy . Dia nivoaka tamin'izany ora izany indrindra izy.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|7B644A66-697A-47EE-8C7F-4BF66FCCA329
19
Ary nony hitan'ireo tompony fa very ny fanantenany hahazoany harena, dia nisambotra an'i Paoly sy Silasy izy ka nitondra azy ho any an-tsena any amin'ny lehibe;
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|021F1FF2-7035-4A02-8700-C3D40FD69273
20
ary rehefa nentiny tany amin'ireo governora izy roa lahy, dia nolazainy hoe: Ireto lehilahy Jiosy ireto mampitabataba ny tanànantsika loatra
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|E87494BF-48BD-459D-85B5-E3A0F5420EC5
21
ka mampianatra fanao tsy mety horaisintsika na hataontsika, fa Romana isika.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|2FB3AA94-1D1D-4074-B212-6AD902382E28
22
Ary ny vahoaka niara-nitsangana hamely azy; ary ireo governora nanaisotra ny lambany, ka nasainy nokapohina tamin'ny hazo izy.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|8B260C14-4568-4339-B9C1-828B70D827B0
23
Ary nony efa nokapohiny mafy dia mafy izy, dia nataony tao an-trano-maizina, ka nasainy niambina azy tsara ny mpiandry trano-maizina.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|7F0557A7-018F-4A81-ACB8-BC3C5BC89FAD
24
Ary rehefa nahazo teny toy izany- ralehilahy dia nataony tao amin'ny trano-maizina anatiny indrindra izy, ary ny tongony nobolokiny mafy tamin'ny boloky hazo.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|6EE4DF65-F7A4-42B4-97AD-7F40D5086ECC
25
Ary nony namatonalina, dia nivavaka sy nihira fiderana an'Andriamanitra Paoly sy Silasy; ary nihaino azy ny mpifatotra.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|C6F629F7-4ABE-45E8-9B1E-25935F47B0CC
26
Ary nisy horohorontany mafy dia mafy avy tampoka, ka nihozongozona ny fanorenan'ny trano-maizina; dia nivoha niaraka tamin'izay ny varavarana rehetra, ary nivaha avokoa ny fatoran'izy rehetra.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|BD1EFCE1-5E2A-4BF1-AE02-0304829682A3
27
Dia nahatsiaro ny mpiandry trano-maizina ka nahita ny varavaran'ny trano-maizina nivoha, dia nanatsoka ny sabany izy ka saiky hamono tena, satria nataony fa efa nandositra ny mpifatotra.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|5B6D77DE-363D-43C3-984B-82E4F139CA31
28
Fa Paoly niantso tamin'ny feo mahery ka nanao hoe: Aza mamono tena, fa ato ihany izahay rehetra.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|5CE67163-F889-472F-B17D-38C6D41C7E31
29
Ary izy niantso jiro, dia nikaretsaka niditra sady tora-kovitra ka niankohoka teo anatrehan'i Paoly sy Silasy.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|8E527E14-D5C7-47F2-A957-2731431283A3
30
Ary rehefa nentiny nivoaka izy roa lahy, dia hoy izy: Tompoko, inona no mety hataoko, mba hovonjena aho?
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|50CB0466-3801-4DEC-A602-9024E2A46B84
31
Dia hoy izy roa lahy: Minoa an'i Jesosy Tompo, dia hovonjena hianao sy ny ankohonanao.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|3B8FBC74-5E58-4309-AB36-C0A4B4F7FB54
32
Ary izy roa lahy nitory ny tenin'ny Tompo taminy sy tamin'izay rehetra tao an-tranony.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|CDAEFBEC-62CB-425F-88F0-37A81DD26C02
33
Ary nandray azy roa lahy izy tamin'izany ora amin'ny alina izany ka nanasa ny dian-kapoka; ary natao batisa tamin'izay izy mbamin'izay azy rehetra.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|323C4F30-48DB-4B36-931A-1FB516F7D795
34
Ary rehefa nentiny niakatra ho ao an-trano izy roa lahy, dia norosoany hanina teo anoloany, dia nifaly indrindra izy mbamin'izay rehetra tao an-tranony, satria efa nino an'Andriamanitra.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|DCC481CC-160D-4B86-92A3-1D5BBA795ABE
35
Ary rehefa maraina ny andro, ireo governora dia naniraka ny mpitan-defona ka nanao hoe: Alefaso ireo olona ireo.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|80DE1509-DF0F-44F0-AEF2-A50ACFE01131
36
Ary ny mpiandry trano-maizina nilaza izany teny izany tamin'i Paoly hoe: Ireo governora efa naniraka handefa anareo, dia ankehitriny mivoaha hianareo ka mandehana soa aman-tsara.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|CEBFB38F-AED0-412B-8D6E-F39B9AFF3B41
37
Fa hoy Paoly taminy: Efa nokapohiny tsy voatsara teo amin'ny miharihary izahay, kanefa Romana izahay, ka nataony tao an-trano-maizina, ary ankehitriny moa mamoaka anay mangingina va izy? Tsia, fa aoka izy ihany no hankaty hamoaka anay.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|741E223E-7787-40FC-94BA-039847BC6BFB
38
Ary ny mpitan-defona nilaza izany teny izany tamin'ireo governora; dia natahotra izy, raha nahare fa Romana izy roa lahy.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|310A056D-4E0A-41AF-9A6A-EE545A903A22
39
Dia tonga izy ka nanony azy sady nitondra azy nivoaka ary nangataka azy handeha hiala ao an-tanàna.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|A51DD0A2-FDE6-45DB-A793-F8319DEB3B64
40
Dia niala tao an-trano-maizina izy ka niditra tao an-tranon'i Lydia, ary rehefa nahita ny rahalahy izy, dia nananatra azy ka lasa nandeha.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|7A2C8D26-5411-45E6-A260-00310155ABE9
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany