Asa 8: 31-39

Andininy
Protestanta Malagasy
31
Fa hoy izy: Hataoko ahoana no fahay, raha tsy misy mampianatra ahy? Ary izy nangataka an'i Filipo hiakatra sy hipetraka eo aminy.
32
Ary izao no tenin'ny Soratra Masina novakiny: "Nentina hovonoina tahaka ny ondry Izy, ary tsy niloa-bava, tahaka ny zanak'ondry moana eo anoloan'ny mpanety azy;
33
Ny fietren-tena no nanaovana Azy resy lahatra; ary iza no hahalaza ny amin'ny niara-belona taminy ? Fa ny ainy nesorina tamin'ny tany" (Isa.53.7.8)
34
Ary ilay tandapa namaly an'i Filipo ka nanao hoe: Masìna hianao, iza moa no lazain'ny mpaminany amin'izany? Ny tenany va, sa olon-kafa?
35
Ary Filipo niloa-bava, dia nanomboka teo amin'izany Soratra Masina izany nitory an'i Jesosy taminy.
36
Ary raha nandeha teny an-dàlana izy, dia tonga teo amin'izay nisy rano; ary hoy ilay tandapa: Indro rano, ka inona moa no misakana ahy tsy hatao batisa?
37
Dia hoy Filipo: Raha mino amin'ny fonao rehetra hianao, dia azo atao ihany. Ary izy namaly ka nanao hoe: Mino aho fa Jesosy Kristy no Zanak'Andriamanitra.
38
Dia nasainy najanona ny kalesy; ary izy roa lahy, dia Filipo sy ilay tandapa, nidina ho eo amin'ny rano; dia nataony batisa izy.
39
Ary rehefa niakatra avy teo amin'ny rano izy roa lahy, dia nentin'ny Fanahin'ny Tompo Filipo ka tsy hitan'ilay tandapa intsony fa nandeha tamin'ny nalehany izy sady nifaly.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany