Andininy
Protestanta Malagasy
1
Fa isika izay matanjaka dia tokony hitondra ny fahalemen'ny malemy ka tsy hitady izay hahafaly ny tenantsika ihany.
2
Aoka isika rehetra samy hitady izay hahafaly ny namantsika amin'izay hahasoa sy hampandroso azy.
3
Fa Kristy aza tsy nitady izay hahafaly ny tenany; fa araka ny voasoratra hoe: Ny latsa nataon'izay nandatsa Anao dia nihatra tamiko (Sal. 69. 9).
4
Fa izay rehetra voasoratra fahiny dia nosoratana ho fianarantsika hananantsika ny fanantenana ny amin'ny faharetana sy ny fiononana avy amin'ny Soratra Masina.
5
Fa Andriamanitry ny faharetana sy ny fiononana anie hampiray hevitra anareo araka an'i Kristy Jesosy.
6
mba ho saina iray sy vava iray no hiarahanareo mankalaza an'Andriamanitra, Rain'i Jesosy Kristy Tompontsika.
7
Koa mifandraisa hianareo tahaka ny nandraisan'i Kristy anareo koa ho voninahitr'Andriamanitra.
8
Fa lazaiko fa Kristy efa tonga mpanompon'ny voafora noho ny fahamarinan'Andriamanitra hahato ny teny fikazana tamin'ny razana,
9
mba hankalazan'ny jentilisa an'Andriamanitra koa noho ny famindrampo, araka ny voasoratra hoe: Izany no hiderako Anao any amin'ny jentilisa sy hankalazako ny anaranao (Sal. 18. 49).
10
Ary hoy koa Izy: Miravoravoa ry jentilisa, mbamin'ny olony (Deo. 32. 43).
11
Ary koa: MiderĂ  an'i Jehovah, ry jentilisa rehetra, Ary aoka hankalaza Azy ny firenena rehetra (Sal. 117. 1).
12
Ary hoy koa Isaia: Hisy solofon'i Jese, Dia Ilay hitsangana hanapaka ny jentilisa: Izy no hitokian'ny jentilisa (Isa. 11. 10).
13
Ary Andriamanitry ny fanantenana anie hameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo, mba hitomboanareo amin'ny fanantenana noho ny herin'ny Fanahy Masina.
14
Fa izaho koa, ry rahalahiko, dia matoky ny aminareo fa feno fahatsarana hianareo, dia feno ny fahalalana rehetra sady mahay mifananatra koa.
15
Kanefa amin'ny fahasahiana no anoratako ny teny sasany aminareo, toy ny mampahatsiaro anareo indray noho ny fahasoavana nomen'Andriamanitra ahy,
16
mba ho mpanompon'i Kristy Jesosy ho an'ny jentilisa aho ka manao fanompoam-pivavahana amin'ny itoriako ny filazantsaran'Andriamanitra, mba horaisina amin'ny fankasitrahana ny fanatitra, dia ny jentilisa, rehefa nohamasinin'ny Fanahy Masina.
17
Ka dia manana izay hataoko rehareha ao amin'i Kristy Jesosy aho noho ny amin'Andriamanitra.
18
Fa tsy sahiko lazaina izay zavatra tsy nampanaovin'i Kristy ahy, na tamin'ny teny, na tamin'ny asa, mba hampanaiky ny jenitilisa,
19
dia tamin'ny herin'ny famantarana sy ny fahagagana, ary tamin'ny herin'ny Fanahy Masina, dia hatrany Jerosalema ka manodidina hatrany Ilyrikiona, no nahatanterahako ny fitoriako ny filazantsaran'i Kristy.
20
Koa dia nataoko ho voninahitro ny hitory ny filazantsara toy izao: tsy eo amin'izay efa niantsoana an'i Kristy anefa, fandrao hanovona eo ambonin'izay efa naorin'ny sasany aho;
21
fa araka ny voasoratra hoe: Izay tsy nilazana Azy no hahita, Ary izay tsy nandre no hahafantatra (Isa. 52. 15).
22
Ary izany no nahasampona ahy matetika tsy hankany aminareo.
23
Fa ankehitriny, satria tsy misy antony intsony ny itoerako amin'ireto, sady efa naniry hatramin'ny taona maro hankany aminareo aho,
24
raha mankany Spania; fa manantena hahita anareo amin'ny alehako aho ka haterinareo ho any, rehefa afakafaka ny alaheloko anareo.
25
Fa ankehitriny dia efa hankany Jerosalema aho hanompo ny olona masina.
26
Fa efa sitrapon'i Makedonia sy Akaia ny hamory vola hiantrana ny malahelo amin'ny olona masina any Jerosalema.
27
Eny, sitrapony izany, sady mpitrosa aminy izy. Fa raha ny jenitilisa no niombona ny zava-panahy taminy, dia tokony hanompo azy koa amin'ny zavatra momba ny nofo izy.
28
Ary rehefa vitako izany, ka voatolotro azy soa aman-tsara izany vokatra izany, dia hihazo any aminareo aho, raha mankany Spania.
29
Ary fantatro fa raha mankany aminareo aho, dia homba any ny fahafenoan'ny fitahian'i Kristy.
30
Ary mangataka aminareo aho, ry rahalahy, noho ny amin'i Jesosy Kristy Tompontsika sy ny fitiavana avy amin'ny Fanahy, mba hiarahanareo miezaka amiko amin'ny fivavahanareo amin'Andriamanitra ho ahy,
31
mba ho voavonjy amin'ny tsy mino any Jodia aho, ary mba hankasitrahan'ny olona masina izay fanompoana hataoko ny Jerosalema,
32
mba hankanesako any aminareo amin'ny fifaliana, raha sitrapon'Andriamanitra, ka samy ho vavolombelona ny fontsika.
33
Ary Andriamanitry ny fiadanana anie ho aminareo rehetra. Amena.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany