Andininy
Protestanta Malagasy
12
Fa tahaka ny tena iray ihany, anefa maro no momba ny tena, ary ireo rehetra momba ny tena ireo, na dia maro aza, dia tena iray ihany, dia tahaka izany koa Kristy.
13
Fa Fanahy iray ihany no nanaovam-batisa antsika rehetra ho tena iray, na Jiosy na jentilisa, na andevo na tsy andevo; ary isika rehetra dia efa nampisotroina ny Fanahy iray.
14
Nefa ny momba ny tena tsy iray, fa maro.
15
Raha ny tongotra hanao hoe: Satria tsy tànana aho, dia tsy mba momba ny tena,-amin'izany dia tsy momba ny tena va izy?
16
Ary raha ny sofina hanao hoe: Satria tsy maso aho, dia tsy mba momba ny tena,-koa amin'izany dia tsy momba ny tena va izy?
17
Raha maso avokoa ny tena rehetra, aiza ary izay fandrenesana? Raha fandrenesana avokoa, aiza ary izay fanimboloana?
18
Fa Andriamanitra efa nametraka izay rehetra momba ny tena, samy ho eo amin'ny tena araka ny sitrapony.
19
Ary raha izay rehetra momba ny tena no tonga iray monja, aiza intsony izay tena?
20
Fa maro ny momba ny tena, nefa ny tena dia iray ihany.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany