Andininy
Protestanta Malagasy
1
Ary hianareo dia efa novelominy, fony mbola matin'ny fahadisoanareo sy ny fahotanareo,
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|8A1F26C8-A31D-4F9C-9945-24D33F143D0C
2
izay nalehanareo fahiny, araka ny fomban'izao tontolo izao, araka ny mpanapaka ny fanjakana eny amin'ny rivotra, dia ny fanahy izay miasa ankehitriny ao anatin'ny zanaky ny tsi-fanarahana;
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|6A9755B5-5EB4-40F3-8EBF-2D8BFE48EB2B
3
teo amin'ireo no nitondrantsika rehetra tena koa fahiny tamin'ny filan'ny nofontsika, ka nanaovantsika ny danin'ny nofo sy ny saina; ary araka ny toetsika dia zanaky ny fahatezerana toy ny sasany koa isika.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|E8CDC8B6-4887-4608-ACFF-99DA78FFF862
4
Fa Andriamanitra, Izay manankarena amin'ny famindrampo, noho ny halehiben'ny fitiavany izay nitiavany antsika,
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|3258704B-4EA1-4A4C-8B49-EB149C99684D
5
na dia fony mbola matin'ny fahadisoana aza isika, dia nahavelona antiska niaraka tamin'i Kristy (fahasoavana no namonjena anareo);
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|BAF2279C-BB9D-491D-90A0-DB31DECA0A42
6
ary niara-natsangany isika ka niara-napetrany any an-danitra ao amin'i Kristy Jesosy,
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|D1631D84-9788-4914-AAE1-73721E4C18FF
7
mba hasehony amin'ny andro ho avy ny haben'ny haren'ny fahasoavany amin'ny fahamoram-panahiny amintsika ao amin'i Kristy Jesosy.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|F3B16827-75EC-4A6C-9C84-C31EAF7BB604
8
Fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana; ary tsy avy aminareo izany, fa fanomezana avy amin'Andriamanitra;
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|E03B2D93-611D-4FA9-9A31-8E90973849DE
9
tsy avy amin'ny asa, fandrao hisy hirehareha.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|8385A691-2F36-45DE-9670-3498CCD63832
10
Fa asany isika, voaforona tao amin'i Kristy Jesosy mba hanao asa tsara, izay namboarin'Andriamanitra rahateo, mba handehanantsika eo aminy.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|143169E2-23B4-4932-8055-BD7D29DEA68F
11
Koa tsarovy fa fahiny hianareo izay jentilisa araka ny nofo, ka nolazain'ny voaforan-tànana teo amin'ny nofo hoe 'tsy voafora', -
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|DD019A51-429C-4AB2-BA8E-4925E7A23AEF
12
eny, tsarovy fa tamin'izany andro izany dia tsy nanana an'i Kristy hianareo, fa olon-ko azy tamin'ny fanjakan'ny Isiraely ary vahiny tamin'ireo faneken'ny teny fikasana, dia tsy nanana fanantenana sady tsy nanana an'Andriamamnitra teo amin'izao tontolo izao;
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|A390CEF6-36A1-4053-86E6-9A376487E0C9
13
fa ankehitriny kosa, ao amin'i Kristy Jesosy hianareo izay lavitra fahiny dia efa nampanakeken'ny ran'i Kristy.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|17EF4112-0CDE-468D-AEDF-BEF1A0EA1F1D
14
Fa Izy no fihavanantsika, Izay nahiray antsika roa tonta ka nandrava ny efitry ny fisarahana,
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|002B3E0D-57AC-43C0-B42A-2252EEB97012
15
fa tao amin'ny nofony no nandravany ny fandrafiana, dia ny lalàna misy didy natao hotandremana, mba hanakambanany antsika roa tonta ao amin'ny tenany ho olom-baovao iray, ka hanaovany fihavanana,
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|1D576D55-AE9B-40DD-81F5-5C6F14D0C260
16
ary hampihavana antsika roa tonta ho tena iray amin'Andriamanitra noho ny hazo fijaliana, izay namonoany ny fandrafiana.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|268AF5E8-9BC0-4EAF-92F1-8FDD75EA471C
17
Ary tonga Izy ka nitory teny soa mahafaly milaza fihavanana [fiadanana] taminareo izay lavitra ary fihavanana [fiadanana] tamin'izay akaiky koa.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|D7D7CDE4-D897-48B0-BF4D-BE441CC1D4B0
18
Fa Izy no ananantsika roa tonta fanatonana amin'ny Fanahy iray ho any amin'ny Ray.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|52C9A9A1-C3F6-41F6-99D5-9555DCD793E4
19
Koa dia tsy mba vahiny sy mpivahiny intsony hianareo, fa tompon-tany, mpiray fanjakana amin'ny olona masina sady ankohonan'Andriamanitra,
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|67A652D7-8482-46E9-92B4-4606D7C9BC80
20
natsangana teo ambonin'ny fanorenan'ny Apostoly sy ny mpaminany, ary Kristy Jesosy no fehizoro indrindra;
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|C2B9E6D7-0982-4A70-8C30-6620B0323C89
21
ao aminy no irafetan'ny rafitra rehetra, mitombo tsara ho tempoly masina ao amin'ny Tompo.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|55A15E10-25B9-48E0-AF9E-8620B4E349A3
22
Ary ao aminy no miaraka aorina koa hianareo ho fonenan'Andriamanitra amin'ny Fanahy.
qt8gt0bxhw|0000001747DC|Baiboly|Bible|text|397479C5-EC38-407B-869E-D9F80F9C58CF
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany