Andininy
Protestanta Malagasy
15
Koa tandremo tsara izay fandehanareo, mba tsy hitondranareo tena tahaka ny adala, fa tahaka ny hendry,
16
ka hararaoty ny andro azo anaovan-tsoa, fa ratsy izao fiainana izao.
17
Ary noho izany dia aza manao adaladala, fa aoka ho fantatrareo izay sitrapon'ny Tompo.
18
Ary aza ho mamon-divay hianareo, fa amin'izany dia misy fanaranam-po amin'ny ratsy, dia aoka hofenoina ny Fanahy,
19
ka mifampilazà amin'ny salamo sy ny fihirana ary ny tonon-kiram-panahy, dia mihira sy mikalo ao am-ponareo ho an'ny Tompo,
20
misaotra an'Andriamanitra Ray mandrakariva noho ny zavatra rehetra, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika,
21
sady mifanaiky amin'ny fahatahorana an'i Kristy.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany