Andininy
Protestanta Malagasy
22
Hianareo vehivavy, maneke ny vadinareo tahaka ny anekena ny Tompo.
23
Fa ny lahy no lohan'ny vavy, dia tahaka an'i Kristy koa Lohan'ny fiangonana; ary Izy no mpamonjy ny tena.
24
Fa tahaka ny anaken'ny fiangonana an'i Kristy no haneken'ny vavy ny lahy koa amin'ny zavatra rehetra.
25
Hianareo lehilahy, tiava ny vadinareo, dia tahaka ny nitiavan'i Kristy ny fiangoanana ka nanolorany ny tenany hamonjy azy,
26
mba hahamasina azy amin'ny anadiovany azy amin'ny rano fanasana amin'ny teny;
27
mba ho raisiny [hatolony] ho an'ny tenany izany ho fiangonana malaza tsy misy pentipentina, na fiketronana, ny izay toy izany, fa mba mho masina sady tsy misy tsiny izay.
28
Dia tahaka izany koa, ny lehilahy tokony ho tia ny vadiny tahaka ny tenany ihany. Izay tia ny vadiny dia tia ny tenany.
29
Fa tsy mba nisy olona tsy tia ny nofony, fa mamelona sy mitaiza azy, dia tahaka an'i Kristy amin'ny fiangonana;
30
fa momba ny tena isika.
31
"Ary noho izany ny lehilahy dia handao ny rainy sy ny reniny ka hiray amin'ny vadiny, ary dia ho nofo iray ihany izy roroa" (Gen. 2. 24).
32
Zava-miafina lehibe izany; fa milaza ny amin'i Kristy sy ny fiangonana aho.
33
Na dia izany asa, samia tia ny vadiny tahaka ny tenany hianareo lehilahy rehetra, ary aoka kosa ny vavy hanaja [hatahotra] ny lahy.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany