Efesiana 6: 1-9

Andininy
Protestanta Malagasy
1
Anaka, maneke ny ray sy ny reninareo ao amin'ny Tompo, fa marina izany.
2
Manajà ny ray sy ny reninao (fa izany no didy voalohany misy teny fikasana),
3
mba hahita soa hianao sy ho maro andro ambonin'ny tany (Deo. 5. 16).
4
Ary hianareo ray, aza mampahatezitra ny zanakareo, fa tezao amin'ny famaizana sy ny fananaran'ny Tompo izy.
5
Hianareo mpanompo, maneke ny tomponareo araka ny nofo amin'ny fahatahorana sy ny fangovitana, amin'ny fahatsoran'ny fonareo, toy ny fanekena an'i Kristy ihany,
6
tsy amin'ny fanompoana eo imaso, tahaka ny mpila sitraka amin'olona, fa tahaka ny mpanompon'i Kristy manao izay sitrapon'Andriamanitra amin'ny fo,
7
amin'ny sitrapo manao fanompoana toy ny amin'ny Tompo, fa tsy amin'olona,
8
satria fantatrareo fa izay soa ataon'ny olona rehetra no horaisiny amin'ny Tompo, na andevo na tsy andevo izy.
9
Ary hianareo tompo, manaova toy izany aminy kosa, ka atsaharo ny fandrahonana, satria fantatrareo fa ny Tompony sady Tomponareo koa dia any an-danitra; ary tsy misy fizahan-tavan'olona aminy.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany