Andininy
Protestanta Malagasy
17
Fa Jehovah Andriamanitrareo no Andriamanitra Avo Indrindra[Heb. Andriamanitry ny andriamanitra.] sy Tompon'ny tompo, Andriamanitra lehibe sy mahery ary mahatahotra, Izay tsy mizaha tavan'olona, na mandray kolikoly;
18
manome rariny ny kamboty sy ny mpitondratena Izy, sady tia ny vahiny ka manome azy hanina sy fitafiana.
19
Koa tiava vahiny; fa efa mba vahiny tany amin'ny tany Egypta hianareo.
20
Jehovah Andriamanitrao no hatahoranao; Izy no hotompoinao, ary Izy no hifikiranao, ary ny anarany no hianiananao.
21
Izy no fidéranao, ary Izy no Andriamanitrao, Izay efa nanao ireo zavatra lehibe sy mahatahotra ireo taminao, izay efa hitan'ny masonao.
22
Olona fito-polo ny razanao izay nidina tany Egypta; nefa ankehitriny efa nataon'i Jehovah Andriamanitrao maro tahaka ny kintana eny amin'ny lanitra hianao.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany