IITimoty 4: 1-22

Andininy
Protestanta Malagasy
1
Eo anatrehan'Andriamanitra sy Kristy Jesosy, Izay hitsara ny velona sy ny maty, ary noho ny amin'ny fisehoany sy ny fanjakany, no ananarako anao mafy:
2
mitoria ny teny, mazotoa, na amin'ny fotoana, na tsy amin'ny fotoana, mandrese lahatra, mamporisiha, mananara mafy amin'ny fahari-po sy ny fampianarana rehetra.
3
Fa ho avy ny andro izay tsy hahazakan'ny olona ny fampianarana tsy misy kilema; fa hangidihidy sofina izy, dia hamory mpampianatra ho azy araka ny filany;
4
ary hampiala ny sofiny amin'ny teny marina tokoa izy ka hivily ho amin'ny anganongano.
5
Fa hianao kosa mahonona tena amin'ny zavatra rehetra, miareta fahoriana, ataovy ny asan'ny evanjelista, tanteraho ny fanompoanao.
6
Fa izaho fia efa hatolotra [haidina ho fanatitra aidina] sahady, ary efa mby akaiky ny andro fialako.
7
Efa niady ny ady tsara aho; nahatanteraka ny fihazakazahako aho; nitahiry ny finoana aho;
8
hatrizao dia tehirizina ho ahy ny satroboninahitry ny fahamarinana, izay homen'ny Tompo, Mpitsara marina, ho ahy amin'izay andro izay; ary tsy ho ahy ihany, fa ho an'izay rehetra tia ny fisehoany koa.
9
Mazotoa hankaty amiko faingana hianao;
10
fa Demasy efa nandao ahy ka lasa nankany Tesalonika; Kreska nankany Galatia, Titosy nankany Dalmatia.
11
Lioka ihany no ato amiko. Alao Marka, ka ento miaraka aminao, fa mahasoa ahy amin'ny fanompoana izy.
12
Tykiko dia nirahiko ho any Efesosy.
13
Ilay kapĂ´ty navelako tany Troasy tao amin'i Karpo, dia ento, raha mankaty hianao, ary ny boky, indrindra fa ireo boky hoditra.
14
Aleksandro, mpanefy varahina, efa nanisy ratsy ahy be loatra; ny Tompo hamaly azy araka ny asany;
15
tandremonao ihany izy iny, fa nanohitra fatratra ny teninay.
16
Tamin'ny nandaharako voalohany hanala tsiny ny tenako dia tsy nisy nomba ahy, fa nandao ahy avokoa izy rehetra (aza mba isaina ho helony anie izany).
17
Kanefa ny Tompo nitsangana teo anilako ka nampahery ahy, mba hotenterahina tokoa amin'ny ataoko ny fitorian-teny, ary mba ho ren'ny jentilisa rehetra izany; ary izaho novonjena tao am-bavan'ny liona.
18
Ary ny Tompo hanafaka ahy amin'ny asa ratsy rehetra ka hamonjy ahy ho any amin'ny fanjakany any an-danitra; ho Azy anie ny voninahitra mandrakizay mandrakizay. Amena.
19
Manaova veloma amin'i Prisila sy Akoila mbamin'ny ankohonan'i Onesiforosy;
20
Erasto nitoetra tany Korinto; fa Trofimo nilaozako tany Mileto, satria narary izy.
21
Mazotoa hankaty alohan'ny ririnina. Manao veloma anao Eobolo sy Poda sy Lino sy Klaodia mbamin'ny rahalahy rehetra.
22
Ho amin'ny fanahinao anie ny Tompo. Ho aminareo anie ny fahasoavana.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany