Hebreo 1: 1-14

Andininy
Protestanta Malagasy
1
Rehefa nampitenenin'Andriamanitra tamin'ny razana fahiny ny mpaminany tamin'ny andro samy hafa sy ny fanao samy hafa;
2
dia amin'izao andro farany izao kosa no nampitenenany tamintsika ny Zanany, Izay voatendriny ho Mpandova ny zavatra rehetra; Izy no nahariany izao tontolo izao,
3
Izy koa no famirapiratan'ny voninahiny sy endriky ny tenany indrindra ary mihazona ny zavatra rehetra amin'ny herin'ny teniny; ary rehefa nanao fanadiovana hahafaka ny fahotana Izy, dia nipetraka teo amin'ny tànana ankavanan'ny Lehibe any amin'ny avo
4
ka natao tsara noho ny anjely, araka ny nandovany anarana tsara noho ireny.
5
Fa anjely iza no mba nilazany hoe: Zanako Hianao, Izaho niteraka Anao andro-any?(Sal. 2. 7.) Ary koa: Izaho ho Rainy, Ary Izy ho Zanako? (2Sam. 7. 14.)
6
Ary raha mitondra ny Lahimatoa ho amin'izao fiainana izao indray, dia hoy Izy: Ary aoka ny anjelin'Andriamanitra rehetra hiankohoka eo anoloany (Sal. 97.7).
7
Ary ny anjely dia ilazany hoe: Izy manao ny anjeliny ho rivotra, Ary ny mpanompony ho lelafo (Sal. 104. 4).
8
Fa ny Zanaka kosa dia nilazany hoe: "Ny seza fiandriananao, Andriamanitra “, dia mandrakizay doria; Ary ny tehim-pahitsiana no tehim-panjakanao;
9
Tianao ny fahamarinana, fa halanao ny heloka; Koa Andriamanitra, dia Andriamanitrao, efa nanoso-diloilo fifaliana Anao mihoatra noho ny namanao" (Sal. 45. 6, 7).
10
Ary izao koa: "Hianao, Jehovah ô, tany aloha no nanorenanao ny tany, Ary asan'ny tànanao ny lanitra;
11
Ireo dia ho levona, fa Hianao no maharitra; Ary izy rehetra ho rovitra toy ny fitafiana,
12
Ary toy ny lamba no hamalonanao azy, Dia toy ny fitafiana, ka hovana izy; Fa Hianao no tsy miova, Ary ny taonanao no tsy ho tapitra" (Sal. 102. 25-27).
13
Fa anjely iza no mba nilazany hoe: Mipetraha eo an-tànako ankavanana, Ambara-panaoko ny fahavalonao ho fitoeran-tongotrao? (Sal. 110. 1.)
14
Tsy fanahy manompo va izy rehetra, nirahina hanao fanompoana ho an'izay handova famonjena?
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany