Andininy
Protestanta Malagasy
17
Finoana no nanateran'i Abrahama an'Isaka, raha nizahan-toetra izy; eny, ny zanani-lahy tokana no naterin'ilay efa nandray tsara ny teny fikasana,
18
dia ilay nilazana hoe: Avy amin'Isaka no hantsoina izay taranaka ho anao (Gen. 21. 12).
19
Fa nihevitra izy fa Andriamanitra dia mahay manangana ny maty aza; ary hoatra ny avy tamin'izany no nandraisany azy.
20
Finoana no nitsofan'Isaka rano an'i Jakoba sy Esao ny amin'ny zavatra ho avy.
21
Finoana no nitsofan'i Jakoba rano ny zanak'i Josefa roa lahy, rehefa ho faty izy, ka nivavaka izy, niankina tamin'ny lohan'ny tehiny.
22
Finoana no nilazan'i Josefa ny fialan'ny Zanak'Isiraely, rehefa ho faty izy, sy nanafarany ny amin'ny taolany.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany