Andininy
Protestanta Malagasy
12
Tandremo, ry rahalahy, fandrao hisy aminareo hanana fo ratsy tsy mino ka hiala amin'Andriamanitra velona;
13
fa mifananara isan-andro, raha mbola atao hoe Anio; fandrao hisy aminareo ho tonga mafy fo noho ny famitahan'ny ota.
14
Fa efa tonga mpiombona amin'i Kristy isika, raha mihazona mafy ny fiandohan'ny fahatokiantsika hatramin'ny farany;
15
raha atao hoe: Anio, raha hihaino ny feony hianareo, Aza manamafy ny fonareo tahaka ny tamin'ny fahasosorana (Sal. 95. 7, 8).
16
Fa iza moa no nahatezitra Azy, rehefa nandre? Tsy izay rehetra nentin'i Mosesy niala tany Egypta va?
17
Ary iza no nahatezitra Azy efa-polo taona? Tsy izay nanota va, ka dia niampatrampatra tany an-efitra ny fatiny?
18
Ary iza no nianianany fa tsy hiditra any amin'ny fitsaharany, afa-tsy izay tsy nanaiky?
19
Ka dia hitantsika fa tsy nahazo niditra izy ireo noho ny tsi-finoany.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany