Andininy
Protestanta Malagasy
1
Fa ny mpisoronabe rehetra dia alaina amin'ny olona ka tendrena ho solon'ny olona hanao ny raharahan'Andriamanitra, hanatitra fanomezana sy fanatitra hanafaka ota,
2
dia olona izay mahay mitondra mora ny tsy mahalala sy ny mania, satria ny tenany koa dia mba hodidinin'ny fahalemena ihany;
3
ary noho izany dia tsy maintsy hanao fanatitra hanafaka ny ota ho an'ny tenany koa izy, toy ny ataony ho an'ny olona ihany.
4
Ary tsy misy maka izany voninahitra izany ho an'ny tenany afa-tsy izay antoin'Andriamanitra, tahaka an'i Arona.
5
Dia toy izany koa Kristy: tsy Izy no nanandratra ny tenany ho Mpisoronabe, fa Ilay nanao taminy hoe: Zanako Hianao, Izaho niteraka Anao andro-any (Sal. 2. 7);
6
ary toy ny lazainy eo amin'ny teny hafa koa hoe: Hianao no Mpisorona mandrakizay araka ny fanaon'i Melkizedeka (Sal. 110. 4).
7
Tamin'ny andron'ny nofony, raha nanao fivavahana sy fangatahana nomban'ny fitarainana mafy sy ny ranomaso be tamin'izay nahavonjy Azy tamin'ny fahafatesana Izy, sady voahaino noho ny fahatahorany an'Andriamanitra,
8
dia nianatra fanarahana tamin'izay fahoriana nentiny Izy, na dia Zanaka aza;
9
ary rehefa natao tanteraka Izy, dia tonga loharanon'ny famonjena mandrakizay ho an'izay rehetra manaraka Azy,
10
fa notononin'Andriamanitra hoe Mpisoronabe araka ny fanaon'i Melkizedeka.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany