Andininy
Protestanta Malagasy
1
Ry rahalahiko, aoka tsy hasiana fizahan-tavan'olona ny finoanareo ny Tompontsika, dia Jesosy Kristy, Tompon'ny voninahitra.
2
Fa raha misy olona miditra eo amin'ny synagoganareo misy peratra volamena amin'ny ratsan-tànany sady miakanjo tsara, ary mba miditra kosa izay olona malahelo miakanjo ratsy,
3
koa mijery ilay miakanjo tsara hianareo ka manao hoe: Mipetraha eto amin'ny fitoerana aloha hianao; ary manao amin'ilay malahelo kosa hoe: Mitoera eroa hianao, na: Mipetraha etsy amin'ny fitoeran-tongotro,
4
moa tsy miangatra va hianareo amin'izany ka efa mpitsara manan-kevi-dratsy?
5
Mihainoa, ry rahalahy malalako: Tsy efa nofidin'Andriamanitra va ny malahelo amin'izao fiainana izao ho mpanan-karena amin'ny finoana sy ho mpandova ny fanjakana nolazainy homena izay tia Azy?
6
Fa hianareo efa nanala-baraka ny malahelo. Moa tsy ny mpanan-karena va no mampahory anareo? Ary tsy izy va no mitarika anareo ho eo amin'ny fitsarana?
7
Tsy izy koa va no miteny ratsy ny anarana tsara izay niantsoana anareo?
8
Kanefa raha mankato ilay didy ambony indrindra hianareo, araka ny Soratra Masina hoe: Tiava ny namanao tahaka ny tenanao (Lev. 19. 18), dia manao tsara hianareo.
9
Fa raha mizaha tavan'olona kosa hianareo, dia manota ka helohin'ny lalàna ho mpanota.
10
Fa na iza na iza mitandrina ny lalàna rehetra, nefa diso amin'ny iray loha, dia meloka amin'izy rehetra.
11
Fa Ilay nanao hoe: Aza mijangajanga no nanao hoe koa: Aza mamono olona (Eks. 20. 13, 14). Fa raha tàhiny tsy mijangajanga hianao, kanefa mamono olona ihany, dia mpandika ny lalàna hianao.
12
Aoka hianareo hiteny sy hanao araka izay mahamendrika anareo, izay olona hotsarain'ny lalàn'ny fahafahana.
13
Fa fitsarana tsy misy famindrampo no ho anjaran'izay tsy mamindra fo; ary ny famindrampo kosa dia faly, fa tsy mba matahotra ny fitsarana.
14
Inona moa no soa azo, ry rahalahiko, raha misy milaza fa manam-pinoana izy, nefa tsy manana asa? Ny finoana va mahavonjy azy?
15
Raha misy rahalahy na anabavy tsy manan-kitafy sady tsy manan-kohanina isan-andro,
16
ka misy aminareo manao aminy hoe: Mandehana amin'ny fiadanana, mamindroa, mivokisa, kanefa tsy omenareo azy tsinona izay tandrifiny ho an'ny tenany, inona moa no soa azo amin'izany?
17
Ary mba toy izany koa ny finoana, raha tsy misy asa, dia maty mihitsy.
18
Fa angamba hisy hanao hoe: Hianao manam-pinoana, ary izaho manana asa; asehoy amiko tsy amin'ny asa ny finoanao, ary izaho kosa haneho aminao ny finoako amin'ny asako.
19
Hianao mino fa iray ihany no Andriamanitra; koa tsara izany ataonao izany, ny demonia koa mino izany ka dia mangovitra.
20
Moa tsy fantatrao va, ry olom-poana, fa tsy vanona ny finoana tsy misy asa?
21
Tsy nohamarinina tamin'ny asa va Abrahama razantsika tamin'ny nanaterany an'Isaka zanany teo ambonin'ny alitara?
22
Hitanao fa niara-niasa tamin'ny finoana ny asany, ary ny finoana dia notanterahina tamin'ny asa;
23
ary tanteraka ny Soratra Masina manao hoe: Ary Abrahama nino an'Andriamanitra, ka nisaina ho fahamarinany izany (Gen. 15. 6), ary natao hoe Sakaizan'Andriamanitra izy (Isa. 41. 8).
24
Koa dia hitanareo fa hamarinina amin'ny asa ny olona, fa tsy amin'ny finoana ihany.
25
Ary toy izany koa Rahaba janga, tsy nohamarinina tamin'ny asa va izy tamin'ny nandraisany ireny iraka ireny sy ny nampandehanany azy tamin'ny lalàn-kafa?
26
Fa maty ny tena, raha tsy misy fanahy, ary maty toy izany koa ny finoana, raha tsy misy asa.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany