Andininy
Protestanta Malagasy
1
Ry rahalahiko, aoka tsy hasiana fizahan-tavan'olona ny finoanareo ny Tompontsika, dia Jesosy Kristy, Tompon'ny voninahitra.
2
Fa raha misy olona miditra eo amin'ny synagoganareo misy peratra volamena amin'ny ratsan-tànany sady miakanjo tsara, ary mba miditra kosa izay olona malahelo miakanjo ratsy,
3
koa mijery ilay miakanjo tsara hianareo ka manao hoe: Mipetraha eto amin'ny fitoerana aloha hianao; ary manao amin'ilay malahelo kosa hoe: Mitoera eroa hianao, na: Mipetraha etsy amin'ny fitoeran-tongotro,
4
moa tsy miangatra va hianareo amin'izany ka efa mpitsara manan-kevi-dratsy?
5
Mihainoa, ry rahalahy malalako: Tsy efa nofidin'Andriamanitra va ny malahelo amin'izao fiainana izao ho mpanan-karena amin'ny finoana sy ho mpandova ny fanjakana nolazainy homena izay tia Azy?
6
Fa hianareo efa nanala-baraka ny malahelo. Moa tsy ny mpanan-karena va no mampahory anareo? Ary tsy izy va no mitarika anareo ho eo amin'ny fitsarana?
7
Tsy izy koa va no miteny ratsy ny anarana tsara izay niantsoana anareo?
8
Kanefa raha mankato ilay didy ambony indrindra hianareo, araka ny Soratra Masina hoe: Tiava ny namanao tahaka ny tenanao (Lev. 19. 18), dia manao tsara hianareo.
9
Fa raha mizaha tavan'olona kosa hianareo, dia manota ka helohin'ny lalàna ho mpanota.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany