IJaona 5: 1-21

Andininy
Protestanta Malagasy
1
Izay rehetra mino fa Jesosy no Kristy dia naterak'Andriamanitra; ary izay rehetra tia Izay niteraka dia tia izay naterany koa.
2
Izao no ahafantarantsika fa tia ireo zanak'Andriamanitra isika, dia ny itiavantsika an'Andriamanitra sy ny ankatoavantsika ny didiny.
3
Fa izao no fitiavana an'Andriamanitra, dia ny hitandremantsika ny didiny, sady tsy mavesatra ny didiny.
4
Fa izay rehetra naterak'Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao; ary ny fandresena izay enti-maharesy izao tontolo izao dia ny finoantsika.
5
Iza moa no maharesy izao tontolo afa-tsy izay mino fa Jesosy no Zanak'Andriamanitra?
6
Izy ilay avy tamin'ny rano sy ny ra, dia Jesosy Kristy; tsy tamin'ny rano ihany, fa tamin'ny rano sy ny ra. Ary ny Fanahy no manambara, satria ny Fanahy no fahamarinana.
7
Fa misy telo izay manambara.
8
dia ny Fanahy sy ny rano ary ny ra; ary mifanaraka tsara izy telo.
9
Raha mandray ny fanambaran'ny olona isika, lehibe lavitra ny fanambaran'Andriamanitra; fa ny fanambaran'Andriamanitra dia ny nanambarany ny Zanany.
10
Izay mino ny Zanak'Andriamanitra no manana ny fanambarana ao anatiny; izay tsy mino an'Andriamanitra dia efa nampandainga Azy, satria tsy mino ny fanambarana izay nanambaran'Andriamanitra ny Zanany izy.
11
Ary izao ny fanambarany: Fiainana mandrakizay no omen'Andriamantira antsika, ary ao amin'ny Zanany izany fiainana izany.
12
Izay manana ny Zanaka no manana ny fiainana; izay tsy manana ny Zanak'Andriamanitra no tsy manana ny fiainana.
13
Izany no nosoratako aminareo, izay mino ny anaran'ny Zanak'Andriamanitra, mba ho fantatrareo fa manana fiainana mandrakizay hianareo.
14
Ary izao no fahasahiana ananantsika eo anatrehany: Raha mangataka zavatra araka ny sitrapony isika, dia mihaino antsika Izy;
15
ary raha fantatsika fa mihaino antsika Izy, na inona na inona no angatahintsika, dia fantatsika fa azontsika izay angatahintsika aminy.
16
Raha misy mahita ny rahalahiny manao ota tsy mahafaty, dia aoka hifona ho azy izy, ary Andriamanitra no hanome azy fiainana ho an'izay manao ota tsy mahafaty [Gr. ota tsy ho amin'ny fahafatesana]. Misy ota mahafaty; tsy mba lazaiko fa tokony hangataka ny amin'izany izy.
17
Ota avokoa ny tsi-fahamarinana rehetra; ary misy ota tsy mahafaty.
18
Fantatsika fa izay rehetra naterak'Andriamanitra dia tsy manota; fa izay naterak'Andriamanitra dia miaro ny tenany [Na: Ilay naterak'Andriamanitra no miaro azy.], ka tsy mikasika azy akory ilay ratsy.
19
Fantatsika fa avy amin'Andriamanitra isika, ary izao tontolo izao kosa dia mipetraka eo amin'ilay ratsy avokoa.
20
Ary fantatsika fa tonga ny Zanak'Andriamanitra ka efa nanome antsika ny fahazavan-tsaina, mba ho fantatsika Ilay marina, dia ao amin'i Jesosy Kristy Zanany. Izy no Andriamanitra marina sy fiainana mandrakizay.
21
Anaka, arovy ny tenanareo amin'ny sampy.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany