Andininy
Protestanta Malagasy
1
Ary nahare feo mahery avy tao amin'ny tempoly aho nanao tamin'ny anjely fito hoe: Mandehana, aidino amin'ny tany ny ao amin'ny lovia fito feno ny fahatezeran'Andriamanitra.
2
Ary ny voalohany nandeha, dia nampidina ny tao an-doviany tamin'ny tany; ny hanisy vay ratsy sady mampahory tamin'ny olona izay nanana ny mariky ny bibidia sy niankohoka teo anatrehan'ny sariny.
3
Ary ny faharoa nampidina ny tao an-doviany tamin'ny ranomasina; dia nody ra tahaka ny ran'ny olona maty ny ranomasina; ary maty ny zava-manan-aina rehetra ao aminy.
4
Ary ny fahatelo nampidina ny tao an-doviany tamin'ny ony sy ny loharano; dia nody ra ireny.
5
Ary nahare ny anjelin'ny rano aho nanao hoe: Marina Hianao, Ilay ankehitriny sy taloha, dia ny Iray Masina, satria efa nitsara toy izany Hianao;
6
fa ny ran'ny olona masina sy ny mpaminany no nalatsany, ka dia ra kosa no nomenao hosotroiny; ary tandrifiny ho azy izany.
7
Ary reko ny alitara nanao hoe: Eny, Tompo ô, Andriamanitra Tsitoha, marina sy mahitsy ny fitsaranao.
8
Ary ny fahefatra nampidina ny tao an-doviany tamin'ny masoandro; dia nasaina nandoro ny olona tamin'ny afo izy.
9
Ary main'ny hafanana be ny olona, dia niteny ratsy ny anaran'Andriamanitra, Izay manam-pahefana amin'ireny loza ireny, izay sady tsy nibebaka mba hanome voninahitra Azy.
10
Ary ny fahadimy nampidina ny tao an-doviany tamin'ny seza fiandrianan'ilay bibidia; dia tonga maizina ny fanjakany, ary ny olona nitsakotsako ny lelany noho ny fanaintainana,
11
dia niteny ratsy an'Andriamanitry ny lanitra izy noho ny fanaintainana sy ny vainy sady tsy nibebaka tamin'ny asany.
12
Ary ny fahenina nampidina ny tao an-doviany tamin'i Eofrata, ony lehibe; dia ritra ny ranony hanamboarana ny làlan'ireny mpanjaka avy any amin'ny fiposahan'ny masoanadro.
13
Ary nahita aho fa indreo fanahy maloto telo tahaka ny sahona avy tamin'ny vavan'ilay dragona sy tamin'ny vavan'ilay bibidia ary tamin'ny vavan'ilay mpaminany sandoka.
14
Fa fanahin'ny demonia ireo ka manao famantanrana sady mankany amin'ny mpanjaka amin'izao tontolo izao, mba hanangona azy ho amin'ny adin'ilay andro lehiben'Andriamanitra Tsitoha.
15
(Indro, avy toy ny mpangalatra Aho. Sambatra izay miambina ka miaro ny fitafiany, fandrao mandeha mitanjaka izy, ka hita ny fahamenarany.)
16
Ary nangoniny ho any amin'ny tany atao amin'ny teny Hebreo hoe Hara-magedona ireny.
17
Ary ny fahafito dia nampidina ny tao an-doviany tamin'ny rivotra ; dia nisy feo mahery nivoaka avy tao amin'ny tempoly, teo amin'ny seza fiandrianana, nanao hoe:Vita.
18
Dia nisy helatra sy feo sy kotrokorana, ary nisy horohorontany mafy, izay tsy mbola nisy toy izany hatrizay nisian'olona teny ambonin'ny tany, eny tsy mbola nisy horohorontany mafy sy lehibe toy izany.
19
Ary ny tànana lehibe dia vaky ho telo toko, ary rava ny tanànan'ny firenena maro; ary Babylona lehibe dia notsarovana teo anatrehan'Andriamanitra, mba homena azy ny kapoaky ny divain'ny firehetan'ny fahatezerany .
20
Ary ny nosy rehetra nandositra, ary ny tendrombohitra tsy hita intsony.
21
Ary nisy havandra vaventy nilatsaka avy tany an-danitra ho amin'ny olona, tokony ho lanjan-talenta iray avy; ary niteny ratsy an'Andriamanitra ny olona noho ny loza avy tamin'ny havandra; fa lehibe loatra izany loza izany.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany