Andininy
Protestanta Malagasy
3
Dia nentiny tamin'ny Fanahy ho any an-efitra aho ary nahita vehivavy nitaingina bibidia mivolon-jaky, feno anarana fitenenan-dratsy sady nanan-doha fito sy tandroka folo.
4
Ary ravehivavy dia nitafy lamba volomparasy sy jaky ary niravaka volamena sy vato soa ary pèrila sady nitana kapoaka volamena teny an-tànany, feno zava-betaveta, dia ny zava-maloto momba ny fijangajangany;
5
ary nisy anarana voasoratra teo amin'ny handriny nanao hoe: ZAVA-MIAFINA, BABYLONA LEHIBE, RENIN'NY MPIJANGAJANGA SY NY ZAVA-BETAVETA AMIN'NY TANY.
6
Ary hitako fa, indro, ravehivavy dia leon'ny ran'ny olona masina sy ny ran'ny maritioran'i Jesosy; koa raha nahita azy aho, dia gaga indrindra.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany