Andininy
Protestanta Malagasy
1
Ary hitako fa indro, nisy boky voasoratra tao anatiny sy teo ivohony, voapetaka mafy tamin'ny tombokase fito, teo an-tànana ankavanan'Ilay nipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianana.
2
Ary hitako fa, indro, nisy anjely mahery niantso tamin'ny feo mafy hoe: Iza no mendrika hanokatra ny boky sy hamaha ny tombo-kaseny?
3
Ary tsy nisy tany an-danitra, na tety an-tany, na tany ambanin'ny tany, nahasokatra ny boky na nahajery azy.
4
Ary nitomany mafy aho, satria tsy nisy hita miendrika hanokatra ny boky na hijery azy.
5
Ary ny anankiray tamin'ny loholona nanao tamiko hoe: Aza mitomany; indro, ny Liona avy amin'ny firenen' i Joda, dia ny Solofon'i Davida no efa naharesy ka hanokatra ny boky sy hamaha ny tombo-kaseny fito.
6
Ary hitako fa, indro, teo afovoan'ny seza fiandrianana sy ny zava-manan-aina efatra ary teo afovoan'ny loholona dia nisy Zanak'ondry nitsangana tahaka ny efa voavono, nanan-tandroka fito sy maso fito, dia ny Fanahy fiton'Andriamanitra nirahina hankany amin'ny tany rehetra.
7
Ary tonga Izy ka nandray ny boky teo an-tànana ankavanan'Ilay nipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianana.
8
Ary rehefa nandray ny boky Izy, ny zava-manan-aina efatra sy ny loholona, efatra amby roa-polo dia niankohoka teo anatrehan'ny Zanak'ondry, sady samy nanana lokanga sy lovia volamena feno ditin-kazo manitra izy, dia vavaka ataon'ny olona masina izany.
9
Ary nihira fihiram-baovao izy ka nanao hoe: Hianao no mendrika haka ny boky sy hamaha ny tombo-kaseny; fa voavono Hianao, ary ny ranao no nanavotanao ho an'Andriamanitra olona avy tamin'ny fokom-pirenena rehetra sy ny samy hafa fiteny, sy ny olona ary ny firenena rehetra;
10
Ary efa nataonao fanjakana sy mpisorona ho an'Andriamanitra ireo; ary manjaka ambonin'ny tany izy.
11
Ary nahita aho sady nandre feon'anjely maro manodidina ny seza fiandrianana sy ny zava-manan-aina ary ny loholona, ary ny isany dia alinalina sy arivoarivo,
12
nanao tamin'ny feo mahery hoe: Ny Zanak'ondry, Izay novonoina, dia mendrika handray hery sy harena sy fahendrena sy faherezana sy haja sy voninahitra ary saotra.
13
Ary izao zavatra ary rehetra izao, na izay any an-danitra, na izay ety ambonin'ny tany sy any ambanin'ny tany, na izay any an-dranomasina mbamin'izay rehetra ao anatiny dia reko samy nanao hoe: Ho an'Ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana sy ho an'ny Zanak'ondry anie ny saotra sy ny haja sy ny voninahitra ary ny fanjakana mandrakizay mandrakizay.
14
Ary ny zava-manan-aina efatra nanao hoe: Amena. Ary ny loholona dia niankohoka ka nivavaka.
Boky  Toko  Andininy  Andininy farany